Libyen: Ras Lanuf wier in Hounde fon ju Regierenge

0

Skrieuwen : 30-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Ras Lanuf mäd n wichtigen Oulje-Hoawen wude wier in Regierengshounde broacht. Ras Lanuf waas in n Loop fon dän Apstound aaltied läip uumkamped un häd oafter dän Oainer wikseld, foar n poor Deege häbe dät do Apstoundiske moal wier ärooberd, nu wier ju Regierenge.

Kommentoar skrieuwe