Kategorie-Archiv: Wirtskup

Gernoatfiskeräi lidt Jäildkröäk – Nu Hälpe unnerwaiens

HANNOVER – Foar do Jäild-Kröäk liedende Gernoatfiskere in Noud- un Aastfräislound juust so as in Ditmäärsken is Hälpe unnerwaiens. Dät Loundswirtskupsministerium häd foar him n haageren Sosjoaluutgliek ounkändiged. Dän kriege Fiskere, wan do nit wierkje duurene, kwäd ju läichsaksiske Stoats-Kansläi jäärsene. Ju Ountoal fon sukke  Ju Ountoal fon sukke Stallad-Deege wude dit Jier fon fjautich ap füüftich haager sät. Dät bitjudt foar moonige Boote bit tou Tjoonduusend Euro moor af minner.

Waareldhonnels-Groi litjer as fergeen Jier

GENF – Ätter een Woarskauenge fon ju Waareldhonnels-Organisation WTO wol die Waareldhondel bloot 6,5 prosänt groie. Dät is minner as do 14,5 prosänt in’t fergeene jier. Dät skrift ju WTO in hiere Waareldhonnels-Ättergjucht ju Tuunsdai in Genf publisiert is. Do ferwachtede 6,5 Prosänt sunt daach moor as die jierelke Groi fon in n Truchsleek 6 Prosänt twiske 1990 un 2008.

Kumt PSP-Ätterfoulger al in 2011?

Die Sony NGP skäl fielicht dit Jier noch ärskiene in Europa. Ju britiske Websiede MCV mäldet, die PSP-Ätterfoulger skäl ap n 11. November 2011 in Europa ärskiene.

Bit nu tou waas bikoand dät Sony sien NGP dit jier ärskiene skuul, man dät waas nit duudelk in weer. Japan wuude eerst annuumen. Foar dän „release“ fon de PSP-Ätterfoulger in dät wääste waas ju ferwachtenge Bigin 2012. Of ju mäldenge fon MCV weer is mouten wie outäiwe.

Kiek uk ap mcvuk.com.

Rusk Äidgaas wäd moor un daach djuurer

Dät ruske Äidgaasunnerniemen Gazprom wol fon’t Jier 152 Millioarden Kubikmeetere Äidgaas insteede fon in’t foaren 140 Millioarden Kubikmeetere ätter Europa wai lääwerje.  Die Pries jee duusend Kubikmeetere skäl fon 308 Dollar ap 352 Dollar (258 Euro) stiege. Dät bigjuchtede ap n alften Februoar n Baaler fon dät Unnerniemen. Die Pries sticht, uumdät ju Konkurrenz in’t naie Aaste uk nit moor so fuul Oulje un Gaas förderje kon. So mouten do, wät jo uut dän Gruund pumpje, juurer ferkoopje. Un wan ju Konkurrenz uk juurer is, kon dät ruske Unnerniemen sik uk n haageren Pries ferlööwje un so moor Jäild fertjoonje.

Touhoopesluutenge twiske Düütske Knippe un NYSE Euronext?

NEW YORK – Ju Düütske Knippe („Börse“) un NYSE Euronext sluute sik toun Waareldgrootsten Knippenounbjooder touhoope.

Ju Düütske Knippe wol deerbie dät Hild inne Hounde häbe. NYSE Euronext roate ju Äntskeedenge oun n Ättermiddai in New York bikoand.

Do Aktionäre fon do ätter Knippenwäid loodigere Frankfurtere wolle as ferwachted säkstich Prosänt fon dän näien Bidrieuw hoolde, dät sin gjuchtelken Sit in do Niederlounde fiendet. Ju Düütske Siede kricht uk tjoon fon do 17 Steeden in n Ferwaltengsräid. Deerfoar staale do New Yorkere mäd Duncan Niederauer dän fäärme Boas fon dän Bidrieuw. Düütske-Knippe-Boas Reto Francioni wäd as ploand Foarsitter fon n Ferwaltengsräid.

Ousluut bit Eende fon’t Jier

Do bee Knippenbidrieuwere hieden fergeene Wiek hiere Touhoopesluutengs-Ferhonnelengen eepentelk moaked un deerbie uk al n Gruundsleek foar ju Touhoopesluutenge fäästlaid. Striedich waas bit toulääst ju Froage ätter dän Noome. Foarallen Politikere in do USA bistuuden ap een Bitoonenge fon New York as Symbol fon n amerikoansken Kapitalismus.

Bit Eende fon düt Jier skäl ju Touhoopesluutenge däin weese. Man deer mouten noch Aktionäre juust so as do skillernde Bihöörden in bee do Lounde toustimme. Ju uur do Knippen skillernde Bihöörde fon Hässen häd al een niepe Pröiwenge ounkändiged. Muugelk waas uk, dät een konkurrierjende Knippe n Juun-Bod foarlaid. Ap n Moundai hieden Baaleräien uur een muugelke Offerte fon ju Chicagoer CME Group ju Ruunde moaked.

Wälle: dnews.de

US-Unnersäikere säike do Nasdaq-Hackere

NEW YORK – Ju Säike ätter do Ientringere in do Reeknersysteme fon ju US-Technologie-Knippe („Börse“) Nasdaq lapt mäd Ounsträngenge

Man dät roate noch neen heete Spuur, bigjuchtede dät „Wall Street Journal“ ap n Moundai unner Biroupenge ap Ljuude, do do Ärmiddelengen iensjo konnene. Ap maaste woarskienelk skient hoast, dät do Hackere dät ap stilkene Firmeninformationen ousäin hieden. Man sogoar n terroristisken Bäätergruund wäd nit heel un aal uutsleeten.

Do Hackere wieren al foar Mounde in een Nasdaq-Internetploatfoarm mäd Noome „Directors Desk“ ientroangen, as die Knippenbidrieuwer nu bistäätigede. Uur „Directors Desk“ konnen do Fierengsriegen fon knippennotierde Bidrieuwe wichtige Dokumente uuttuuskje. Skuulen sukke binnere Informationen as t.B. Uurnoameploane af Geskäftstoale in do Hounden fon Kriminelle faale, kuuden do sik deer Millionen Dollar mäd fertjoone.

Stilkene Unnersäikengen

Do Ienbroake wieren ju Nasdaq Eende fergeen Jier apfaald, jo hieden deer ap ju Knippenuurwoakenge SEC un do Stroafferfoulgengsbihöörden ienskaltet. Do Unnersäikengen ronnen stilken ou, bit dät Wall Street Journal deer Wiend fon kreech un dän Fal ap n Fräindai eepentelk moakede. Ju Nasdaq häd ätter oaine Angoawen Sluupgate, truch do do Hackere ientroangen wieren, intwiske fersleeten.

Ieuwenske do Buundesdreeguunere fon’t FBI unnersäkt uk die Secret Service. Ju US-Regierenge täld do Knippen juust so tou ju wichtige Nationoale Infrastruktur as t. B. Energie-Nätte. Ju Nasdaq is ieuwenske ju New York Stock Exchange een fon do grootste Jäildhonnelsploatse fon’t Lound. Dät eegentelke Honnelssystem, uur dät älken Dai uuntällboare Wäidpapiergeskäfte ousleeten wäide, wude fon dän Oungriep oaber nit roaked.

Ägypten-Fierde kostenloos stornierje

DÜSSELDORF – Fierde ätter Ägypten wai konnen ätter ju Meenenge fon Ferbruukerskutsere uum do hoast loopende Uunrouen kostenloos stornierd wäide.

Do Seekergaidswaiwiesengen fon’t „Auswärtige Amt“, wierätter apstuuns fon Fierde in dät Lound ourät wäd, sunt as Faal fon haagere Gewalt tou wäidjen, deelde ju Ferbruukersäntroale NRW ap n Moundai in Düsseldorf mee.

Bie ju Kändigenge fon Pausjoal-Fierde doasten dan nit do gewöönelk bruukte Stornierengspausjoalen foarderd wäide. Een Kändigenge wäägen haagere Gewalt waas uk muugelk, wan ju Pausjoal-Fierd al bigind häd. In düssen Faal, moasten do Kosten foar nit in Anspruch nuumene Laistengen touräächroat wäide.

Wälle: dnews.de

Beetere Meetenge djunkele Energie

WASHINGTON – Dunkle Energie ist eine mysteriöse Kraft, die die Ausdehnung des Weltalls beschleunigt.

Deren Bestehen wird nun aus Messungen der Helligkeiten von fernen Supernova-Explosionen abgeleitet. Diese werden immer präziser, wie jetzt eine Untersuchung amerikanischer Astronomen vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ergab. Eine Supernova-Explosion vom Typ Ia wird durch die Detonation eines weißen Zwergsterns verursacht.

Abstände durch Helligkeit bestimmen

Obwohl sie theoretisch immer dieselbe Helligkeit haben, weisen solche Supernovae doch kleine Unterschiede in ihrer Helligkeit auf. Hierdurch können Abweichungen in der Bestimmung ihrer Abstände entstehen.

Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten Methoden ausgedacht wurden, um die Helligkeiten von Supernovae des Typs Ia für diese Unterschiede zu korrigieren, ist das Problem noch nicht vollständig gelöst. Die amerikanischen Forscher haben nun festgestellt, dass die restlichen Abweichungen kleinen Farbunterschieden zwischen den Supernovae zugeschrieben werden können.

Unterschiedliche Rottöne

Bisher gingen Astronomen davon aus, dass der rote Farbton, den manche Supernova-Explosionen aufweisen, durch Material verursacht wird, das sich zwischen den explodierenden Stern und der Erde befindet. Hierdurch soll die Supernova schwächer und somit weiter entfernt wirken, als es in Wirklichkeit der Fall ist.

Darum wurde auf die Helligkeiten solcher Supernova-Explosionen eine Korrektur angewandt – zu Unrecht, wie sich nun ergab. Manche Supernovae des Typs Ia scheinen von sich selbst aus etwas roter als andere.

Giraffen konnen swimme

ALBERTA – Wan een Giraffe in’t Woater faalt, is dät Diert inne Loage, sik uur Woater tou hoolden.

Dät häbe kanadiske Wietenskuppere biwiesd. Giraffen wuden truch hiere loodige Faanderbeene un Skulleren in’t Woater n bitje ätter foare faale. Deertruch moasten do Dierte hieren Hoals in n uunnatüürelken Winkel ouknikke, um Omme tou hoaljen.

Uk wuden hiere Beene fermoudelk so djoop sinke, dät him ju Ströömenge inne Äi dät Lieuwend stuur moaked. Tros hiere uunkemoudige Position sunt Giraffen oaber inne Loage, dät Haud uur Woater tou hoolden un sik inne köilige Wäitegaid fääre tou biwäägjen.

„Uunbiholpen un instabil“

Do Unnersäikengen stomme uut n Computermodell fon Foarsker Donald Henderson fon’t Royal Tyrell Museum in Alberta. „Giraffen konnen swimme, man in’t Woater wieren jo uunbiholpen un instabil, skrift hie in ju amerikoanske Tiedskrift Scientific American.

Deeruur, af Giraffen wäil drieuwe konnen, wude apgruund fon hieren uungewöönelken Körperbau fuul skrieuwen. Do Dierte wuden in ju fräie Natuur noch sieläärge nit swimmend blouken wuden. Fuul Wietenskuppere geenen deeruum deerfon uut, dät do Dierte nit drieuwe kuudene. Dät Computermodell biwiest nu dät Juundeel.

Fon Bitjuudenge foar fangd heeldene Giraffen

Ätter Henderson is düsse Unnersäikenge fon groote Bitjuudenge foar ju Hooldenge fon fangde Giraffen. So nieme moonige Foarskere tou Uungjucht oun, do Dierte kuuden truch neen Äie af uur Woaterwaie truchkuume.

Dät Computermodell, mäd dät bireekend wude, af Giraffen swimme konnene, wäd gewöönelk nutsed uum hääruut tou fienden, af prähistoriske Dierte swimme kuuden.

Quelle: dnews.de

Raumfahrtmüll

Die nach Raumfahrtunternehmungen auf dem Mond, einigen Planeten, vor allem aber in der Erdumlaufbahn verbleibenden inaktiven Satelliten, Bauteile, Trümmer und Schrottgegenstände, die der Raumfahrt gefährlich werden können. Durch Zusammenstöße zwischen diesen Bruchstücken wird der Schwarm der Trümmerteile weiter vergrößert. Und durch diese Kollisionen entstehen weitere Fragmente, die wiederum die Häufigkeit weiterer Kollisionen erhöhen. Aufgrund von Computer-Simulationen schätzt man, dass sich in einer Höhe von 200-2000 km 70 000 bis 150 000 Objekte mit einer Größe von 1 bis 10 cm Durchmesser befinden. Nur etwa 10 000 Objekte werden mit Radar oder optischen Methoden überwacht. Noch kleinere Partikel sollen den Erdball millionenfach umkreisen.

Die Kollision von Raumfahrzeugen mit Weltraummüll stellt eine zunehmende Gefahr für die bemannte und unbemannte Weltraumfahrt dar. So errechnete eine Arbeitsgruppe der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) anhand der oben genannten Zahlen eine Wahrscheinlichkeit von 3 – 4% dafür, dass eine zukünftige Raumstation innerhalb von 17 Jahren von einem Körper mit einem Durchmesser von mehr als 10 cm erheblich beschädigt wird.

Um das Kollisionsrisiko nicht immer weiter zu erhöhen, könnte zum Beispiel zukünftig bei ausgedienten Satelliten und Antriebsstufen der restliche Treibstoff abgelassen werden, um Explosionen zu vermeiden. Auch könnten Satelliten nach Erfüllung ihrer Aufgaben gezielt in die Erdatmosphäre gesteuert werden, so dass sie vollständig verglühen.

Doch organische Stoffe im Marsboden

WASHINGTON – Bei Marslandungen gesammelte Bodenproben weisen möglicherweise doch organische Stoffe auf.

Vor mehr als dreißig Jahren schlussfolgerten Wissenschaftler, dass die beiden Viking-Lander, die den Marsboden auf seine chemischen Substanzen hin untersuchten, keinen eindeutigen Beweis für die Anwesenheit von organischen Verbindungen fanden.

Salze mit oxidierender Wirkung

Wie Discovery News berichtet, weisen neue Untersuchungen jedoch darauf hin, dass derartige Stoffe dort doch existieren. Die neue Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem der Marslander Phoenix 2008 entdeckte, dass der Boden des Planeten Mars eine Menge von sogenannten Perchloraten beinhaltet. Perchlorate sind Salze, die eine stark oxidierende Wirkung haben und so die Anwesenheit von organischen Stoffen verbergen können.

Man fügte Bodenproben aus der Atacama-Wüste in Chile Perchloraten zu und analysierte diese. Hierbei wurden deutliche Übereinstimmungen mit den Resultaten des Viking-Landers ans Licht gebracht.

Doch organische Stoffe gefunden

Laut der Forscher weist das darauf hin, dass die Vikinglander damals doch organische Stoffe auf dem Mars aufgespürt haben, nur eben in oxidierter Form. Sie betonen jedoch, dass das nicht automatisch bedeutet, dass früher einmal Leben auf unserem Nachbarplaneten existierte.

Das Mars Science Lab, das Ende dieses Jahres eröffnet wird, wird wahrscheinlich mehr Klarheit über die Zusammensetzung des Marsbodens geben können.

Quelle: dnews.de

Hunde können auch Prostatakrebs erkennen

PARIS – Die sensible Spürnase von Hunden wird bereits zum Suchen von Sprengstoff, Rauschmitteln oder auch den begehrten Trüffel-Pilzen verwendet.

Nun könnte sie auf einem ganz anderen Gebiet zum Einsatz kommen – bei der Früherkennung von Prostatakrebs. Dazu arbeiten französische Spezialisten derzeit an einem Urin-Test, mit dem Hunde dank ihres extremen Geruchsinns schon sehr frühzeitig Moleküle von besonders aggressiver Formen des Prostatakrebs aufspüren können.

Ein erster Schäferhund sei dazu bereits vom Gesundheitsdienst der französischen Armee ausgebildet worden, berichtet Olivier Cussenot, Urologe und Krebsspezialist am Pariser Tenon-Krankenhaus. Ein zweiter Hund werde derzeit noch trainiert. Dieses Experiment sei in Europa bisher einmalig, heißt es in einem Artikel der Fachzeitschrift European Urology, zu dessen Autoren der Franzose gehört. Und die ersten Ergebnisse seien vielversprechend: Die Hundenase habe sich in 91 Prozent der Tests als zuverlässig erwiesen.

‚Kein anderer Test mit so hoher Trefferquote‘

„Dieses Ergebnis hat uns überrascht – kein anderer Test erreicht eine so hohe Trefferquote“, betont Cussenot. Dass sich Krebsspezialisten für den Einsatz von Hundenasen interessieren, ist freilich nicht neu. Bereits 1989 berichtete die renommierte Fachzeitschrift The Lancet von Hunden, die dank des Geruchs von Molekülen im Atem Lungenkrebs aufspürten oder auch bösartige Veränderungen an der Haut erschnüffelten.

Japanische Forscher der Kyushu-Universität in Fukuoka berichteten nun von einer Hündin, die erfolgreich Darmkrebs diagnostizierte. Den Angaben zufolge machte die Labrador-Hündin Schnüffeltests von Atem- und Stuhlproben. Das Tier, das für diese Aufgabe seit 2005 trainiert wurde, erreichte beim Atemtest eine Trefferquote von 95 Prozent und bei den Stuhlproben sogar von 98 Prozent.

Bei dem Experiment in Frankreich nutzen die Spezialisten bestimmte Moleküle des Prostatakrebses, etwa das besonders aggressive Sarkosin – eine Aminosäure, die bei metastasierendem Prostatakrebs im Urin nachzuweisen ist. Die Hunde könnten diese Moleküle erschnüffeln und somit die Ärzte auf die Spur bringen, erläutert Cussenot.

Häufigste Krebserkrankung bei Männern unter 60

Prostatakrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Männern über 50 Jahren. In Deutschland gibt es pro Jahr nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rund 60.000 Neuerkrankungen. Die systematischen Bluttests, die Männern ab 50 empfohlen werden, seien umstritten, weil verhältnismäßig unzuverlässig, sagt Cussenot. Bei 80 Prozent der positiv ausfallenden Tests liege keine Krebserkrankung vor, sondern nur eine Entzündung oder Schwellung. Andererseits seien etwa zehn Prozent der Tests fälschlicherweise negativ – sie zeigten eine tatsächliche Krebserkrankung nicht an.

Eine sichere Diagnose sei nur mit einer Gewebeentnahme zu erhalten. Dabei würden aber auch winzige Herde von Krebszellen entdeckt, wie sie jeder zweite Mann ein Mal in seinem Leben habe. Das Risiko der Betroffenen, an Prostatakrebs zu sterben, sei aber mit einem Prozent sehr gering. Die Spezialisten haben somit großes Interesse an Methoden, die gezielt aggressive Formen von Prostatakrebs aufdecken und gleichzeitig unnötige Untersuchungen vermeiden. Und dabei könnte ihnen, so hoffen sie zumindest, die feine Hundenase einen guten Dienst erweisen.

Quelle: dnews.de

Oapewuchtere moakje Wuchtereseeken

LEWISTON – Dät Spieljen fon Wänte un Wuchtere unnerschat sik un die Unnerscheed is biologisk bestimd. Twäin Amerikoanske Biologen hääbe dät wiesed. Bie Skimpansen trät dät typiske Wäänte- un Wuchterespil nämmentelk uk ap.

Sonya Kahlenberg un Richard Wrangham fon Bates College in Lewiston USA hääbe dät Spieljen fon Skimpansen in Uganda unnersoacht. Jo seegen, dät junge Skimpansen jädden mäd Stokke spielje, oawers dät junge Montjene dät gans uurs moakje as junge Wiefkene. Do Montjene benutseden do Stokke maast as Waffe un hauden sik enonner deermäd, wülst do Wiefkene do Stokke maast as Puppen benutseden un mäd do duukeden.

Oapen do der moanskelke Spielseeken anbeeden kriege, wääle uk ju Spielseeke, ju der bie Moanskene fon hiere oaine Geslächt heert. Wan do wääle schällen twiske Spiel-Autone un Duuk-Dierte, nieme do maaste Montjene Autone un do maaste Wiefkene do Dierte.

N Begjucht fon disse Unnersäikenge is ärschienen in ju Tiedschrift Current Biology.

Moanskene konnen bit in’t hooge Oaler leere

HAMBUURICH – Leere is bit in’t hooge Oaler muugelk.

Uutwoaksene leerden innerdoat loangsoamer as Jungfoulk, man wuddelk läiper geen dät eerste mäd uur tachentich Jiere, begjuchted dät Magazin „Zeit Wissen“ in sien näie Uutgoawe unner Beroupenge ap wietenskuppelke Studien. Dät skäl fon’t Klavierspieljen bit tou dät Sköäweljen jäilde.

„Me kon ju Brainge trainierje as aan Muskel – dät heele Lieuwend loang“, kwäd die Äntwikklengspsychologe Ralf Krampe.

Innerdoat häbe ätter dän Begjucht leet leerende mäd een läiper Koordinations- un Konzentrationskonnen kampje, motoriske Swäkte konnen jo oaber oafte deertruch uutglieke, dät jo wät bewisder dwo.

Äntwiklengspsychologen gunge derätter derfon uut, dät dät junge Uutwoaksenenoaler bit sowät 45 Jiere  duurd, dät inne Midde bit 65 Jiere. Eerste derätter kuude fon „Oaler“ boald wäide.

Wälle: dnews.de

Lehrer lernen Saterfriesisch

Saterland – Saterfriesisch soll mittelfristig an den Grundschulen in der Gemeinde Saterland verpflichtender Bestandteil des Unterrichts werden. Damit das möglich wird, müssen Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden. „Das Saterland als Modellregion für frühe Mehrsprachigkeit“ ist deshalb ein Konzept überschrieben, mit dem Grundschullehrerin Ingeborg Einhaus aus Wittensand mehr Saterfriesisch sprechende Pädagogen an den Grundschulen und in den Kindertagesstätten für den Unterricht qualifizieren möchte. Einhaus ist Lehrerin an der Grundschule Scharrel und koordiniert als Fachberaterin den Saterfriesisch-Unterricht an Schulen und Kindergärten in der Gemeinde.

Eingebunden in das Modellprojekt sind die Oldenburgische und die Ostfriesische Landschaft. Ziel des Vorhabens ist es, an jeder Grundschule mindestens einen Pädagogen für den Saterfriesisch-Unterricht auszubilden. In den Kindergärten sollen es jeweils zwei Erzieherinnen sein. Ingeborg Einhaus: „Wir möchten erreichen, dass die Kinder die Sprache erlernen, denn bislang ist es nur eine Sprachbegegnung. Wir möchten das Saterfriesische als Kulturgut erhalten. Das Erlernen dieser Sprache stiftet Identität und sorgt für eine heimatliche Verwurzelung der Menschen.“ Den Kindern werde zudem ein Bildungsvorteil vermittelt.

Das sei am Ende jedoch nur möglich, wenn an den Schulen mehr Saterfriesisch unterrichtet werde. So ist vorgesehen, das Saterfriesische als Umgangs- und Unterrichtssprache einzuführen. Dann wird an den vier Grundschulen in der Gemeinde bis auf den Deutsch- und Englischunterricht in allen Fächern auf Saterfriesisch unterrichtet – auch in Mathematik.

Gestartet wird mit zwei Grundschulen, deren Lehrer über ein Projekt der Ostfriesischen Landschaft ausgebildet werden. Die Finanzierung der dreieinhalbjährigen Ausbildung hat das Niedersächsische Kultusministerium übernommen. In einem weiteren Projekt mit der Oldenburgischen Landschaft werden die Erzieherinnen der fünf Kindergärten geschult. Es haben sich bereits neun Erzieherinnen angemeldet, berichtet Ingeborg Einhaus. Angewiesen sind die Veranstalter auf weitere finanzielle Hilfe. „Dafür suchen wir noch Sponsoren“, sagte Ingeborg Einhaus, die übrigens fließend Saterfriesisch spricht. Starten soll das Ausbildungsprojekt für Pädagogen im Sommer 2011.

Quelle: http://www.nwzonline.de/Region/Kreis/Cloppenburg/Saterland/Artikel/2469856/Lehrer+lernen+Saterfriesisch.html

ISS suurget foar ‚UFO-Effekt‘

Wäl in do naiste Deege buutegewoonelke Ljoachte an dän Heemel sjucht, mout nit glieks an UFOs leeuwe. Dät kon uk ju Internationoale Ruumstation weese, weerfon ju naiste Uurfljuchphase stuuns begint.

Dät is muugelk, dät truch ju Erskienenge meldenge moaked wäide fon nit indentifizierte Fljuchobjekte. Dät waas bie ju lääste Uurfljuchphase fon ju ISS bie dät Foutbalmästerskup in disse Suumer uk so weesen.