Noudfräisen hääbe Nood foar Outoach fon do Suldoate

0

Skrieuwen : 11-09-2011 | Truch : Pyt | In : Algemeen, Fräislound, Politik

HÜSEM – Plaande Ärspoarengen bie dät Ferdäägenengs-Ministerium hääbe fon uunferwachtede Siede Juunweer kriegen, nämmelk fon do Noud-Fräisen. Die Foarstand fon dän Kring Noudfräislound häd bie dän Ferdäägenengsminister Thomas de Mazière juun do Ärspoarengen protestierd. Die Kring Dithmarschen häd dätsälge moaked.

In Noudfräislound sunt 4100 Suldoate stationierd. Dät is fuul moor as in uur Geegende fon fergliekboare Grööte. „Un dät skäl uk,“ kwäd die noudfräiske Loundräid Dieter Harrsen.  „Noudfräislound un Dithmarschen wäide stäärker as uur Geegende bedrain fon Stoarmfloude. As do Suldoate ferswiende, nimt dän Gefoor foar ju Wäästkuste stäärk tou. Ne Katastrophe is dan bolde nit moor tou fermieden.“

Bielde: Stoarmfloud Hambuurich 1962 (Wikipedia) http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hamburg_Sturmflut_005.jpg&filetimestamp=20070213212849

Do Sorben wollen n oain Parlemänt

0

Skrieuwen : 29-06-2011 | Truch : admin | In : Politik, Seelterlound

BUDYŠIN – Do Sorben häbbe n Petition in Internet hoochleden uum Stöän tou aaskjen foar n oain sorbisk Parlemänt, dän Sorbisken Sejmik. Do Sorben sunt so as do Fräisen, Dänen un Sinti un Roma ne nasjoonoale Minnerhaid in Düütsklound. Do Sorben woonje in do Buundeslounde Brandenbuurich un Saksen. Deertruch hääbe jo nit een Ferwaltengseenegaid, un dät is wät do Sorben jädden hieden. Ap ju Websiede www.serbski-sejmik.de (wier Moanskene ju Petition unnerteekenje konnen) is die Deelfaal fon dät Sorbisk ätter de Wende, alleenich gratter wuuden. N oain demokratisk köärd Parlemänt skäl fielicht hälpe konne wan’t uum politiske, kulturelle un bildengslainhaide gungt.

Ap ju Websiede stound:
„Das sorbische/wendische Leben lässt sich nicht länger in derzeitigen Strukturen zukunftsfähig gestalten. Deshalb muss den Sorben/Wenden möglich sein, ihre politischen, kulturellen und Bildungsangelegenheiten progressiv in Form eines demokratisch gewählten sorbischen/wendischen Sejmik zu gestalten.“

Twosproakige Skilder in Kärnten

2

Skrieuwen : 10-06-2011 | Truch : admin | In : Kultuur, Seelterlound

KLAGENFURT  – In dät aastriekse Buundeslound Kärnten wäd disse Wiek  fon ju FPK ne Foulksoustämmenge uur twosproakige Steedskilder (Düütsk-Slowenisk) moaked. Ju FPK is ne oukleeuwenge fon ju FPÖ, ju Paatäi fon Jörg Haider. In 1972 wuude fon anti-sloweniske düütsksproakige Kärnter do twosproakige Steedskilder wächhoald. Ju Oustämmenge duurt bit tou n 17. Juni.

Wääst-Fräisen skrieuwe moor Fräisk

0

Skrieuwen : 08-06-2011 | Truch : admin | In : Kultuur, Seelterlound

LJOUWERT – Do Fräisen in ju wääst-fräiske Provinz Fryslân skrieuwe moor Fräisk. Dät stound in n Unnersäik fon ju Provinz. In 1967/80 kuude uungefeer 10 prosänt fon ju Befoulkenge in hiere oaine Sproake skrieuwe, in 2011 is dät 30 prosänt.

Hier konnen jie dät Unnersäik fiende (PDF)

Ferounstaltenge an n Upstalsboom tou Pingster

3

Skrieuwen : 20-05-2011 | Truch : admin | In : Kultuur, Seelterlound

Ju Ferounstaltenge toun „hoochsten interfräisken Fierdai“ tou Pingster is düt Jier ap n  14. Juni (Täisdai), fon Klokk 18 ou juust an n  Upstalsboom in Aurk-Rahe (Aastfräislound).

Uur Pingster wol dät n wied Kultuurprogramm (middeloalersken Marsk toun Upstaalsboom, Heerleeger, Määrketdrieuwen, Goddestjoonst uas.) reeke. Naiere Informationen fon Midde Februoar ou unner: http://www.marsch-zum-upstalsboom.de.vu

Uumfroage in ju EU: Skällen Plastik-Ienkooptaasken ferbeeden wäide?

0

Skrieuwen : 19-05-2011 | Truch : H1 | In : Politik, Seelterlound, Wietenskup un Uumewaareld

Dät Probleem is al loange bikoand:

Wät me ienkooped häd, dät däd me in n billigen af sogoar kostenloosen Plastikpüüt, un uumdät die niks wäid is, nimt me sik älk moal wier n näien un smit do oolde oafter wääge.

Dät lat tou uunnöödich fuul Kreepelgöitjen.

Ju Europäiske Komission is nu oun’t uurlääsen, wät deerjuun däin wäide kon. Me toankt uur een Bistjuurenge un sogoar uur n Ferbood fon düsse Plastikpüüte ätter.

Nu rakt dät een Uumfroage, wier do EU-Buurgere oane fräiged wäide, wät jo deer fon hoolde.

Sjuch:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm

Gernoatfiskeräi lidt Jäildkröäk – Nu Hälpe unnerwaiens

0

Skrieuwen : 14-05-2011 | Truch : admin | In : Fräislound, Seelterlound, Wirtskup

HANNOVER – Foar do Jäild-Kröäk liedende Gernoatfiskere in Noud- un Aastfräislound juust so as in Ditmäärsken is Hälpe unnerwaiens. Dät Loundswirtskupsministerium häd foar him n haageren Sosjoaluutgliek ounkändiged. Dän kriege Fiskere, wan do nit wierkje duurene, kwäd ju läichsaksiske Stoats-Kansläi jäärsene. Ju Ountoal fon sukke  Ju Ountoal fon sukke Stallad-Deege wude dit Jier fon fjautich ap füüftich haager sät. Dät bitjudt foar moonige Boote bit tou Tjoonduusend Euro moor af minner.

Uurdeel juun Demjanjuk

0

Skrieuwen : 12-05-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Die 91-jierige John Demjanjuk – uurspröängelk Iwan Mykolajowytsch Demjanjuk – wude ap n 12. Moai wäägen Biehälpe toun Moort in n KZ in 27.900 Falle tou fieuw Jiere Pieson feruurdeeld. Dät Uurdeel is noch nit gultich, un ju Unnersäikengshaft is al foarbie, un uumdät me fon dän oolden Mon nit fermouded, dät hie fljuchtje wol, is hie bit tou dät Gultichmoakjen fon’t Uurdeel nu wier ap fräien Fout.

Demjanjuk waas toufäärme ukrainisken Kriechsfangden un wierkede ätters – hie koom dan in ju SS – bie do Nazis in’t Fernäilengs-Leeger Sobibor as Skillersmon.

Ju Ferdäägenge kritisiert ju Feruurdeelenge – jo meene, dät Demjanjuk – wan hie uurhaud in dät KZ wierked häd – as Kriechsfangden deertou twoangen wude. Ju Ferdäägenge kändigede al een Revision oun.

Bin Laden fon n US-Suldoat doodskeeten

0

Skrieuwen : 12-05-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Al-Qaida-Gruunder Osama bin Laden wude smäidens ap n twäiden Moai in Pakistan fon n US-Suldoat doodskeeten.

Ju Doodenge is uut moorere Gruunde striedich:

1. Bin Laden waas ätter do näiste Bigjuchte nit biwoapend, me hied him also juust so goud fäästnieme kuud. Een Stroafe tjoont toun Skutsjen fon ju Bifoulkenge un nit toun sinloosen Wreeken – un ju Bifoulkenge waas uk Seeker, wan hie in’t Pieson seet.

2. Truch ju Doodenge fon Bin Laden truch sien Fäinde wäd hie nu fielicht toun Märtyrer ferkloord – un dät is juust dät, wät hie wüül.

3. Ju Doodenge geböärde ap Bifeel fon Obama, man sunner dät Wieten fon ju pakistoanske Regierenge. Een Regierenge skuul Biskeed wiete un ienfersteen weese, wan froamde Suldoaten ap hier Lound unnerwaiens sunt. Man do Fereende Stoaten meene ieuwn, jo kuuden sik aaltied un allerweegense ful Gjucht nieme. Pakistan, uum sik tou wreeken, roat nu dän Noome fon dän CIA-Boas in Pakistan bikoand.

Merkel kwad, ju fraude sik uur Bin Laden sin Dood. Un sowät naamt sik nu „kristelk-demokroatisk“.

In do Fereende Stoaten roate dät Sträiten-Fäste.

Resultoat fon ju Köär in Finlound

0

Skrieuwen : 18-04-2011 | Truch : admin | In : Politik, Seelterlound

FINLOUND – Ju Nationoale Sammlengs-Paatäi (konservativ) häd ju finniske Köär knap foar do Sosjoaldemokroaten un do gjuchtsradikoale Europa-Skeptikere „Weere Finnen“ wunnen. Do weere Finnen häbe oaber fjauer Moal so fuul Stämmen kreegen as bie ju lääste Köär.

Ayapaneco – een uutstierwende Toal

11

Skrieuwen : 17-04-2011 | Truch : admin | In : Algemeen, Kultuur, Seelterlound

Dät Ayapaneco in Mexiko wäd al sänt Jierhunnerde boald, man nu rakt it bloot noch twäin Monljuude, do dät baale konnene. Dät mäldet die „Sydney Morning Herald“. Ju Toal wude al in Mexiko boald, bifoar do fäärme Europäere ätter ju „Näie Waareld“ wai koomen.

Manuel Segovia, 75, un Isidro Velasquez, 69, woonje bloot 500 Meetere uutnunner in dät Täärp Ayapa in dät Buundeslound Tabasco, man wäigerje sik, mädnunner tou baalen. Do hääbe – wierskienelk – sieläärge nit mädnunner baald. Nu skäl die amerikoanske Toalfoarsker Daniel Suslak fon ju Indiana University do bee Monljude touhoope brange. Suslak wüül dät Ayapaneco in n Woudebouk apskrieuwe bifoar it tou leet is.

Artikkel Sydney Morning Herald

Artikkel Ayapaneco bie Wikipedia (Ängelsk)

Misrata bileegerd – Tuurkäi lät een stöänend Skip nit truch

0

Skrieuwen : 10-04-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Misrata – noch unner Kontrolle fon do Rebellen – skuul ap n 8. April Stöän truch Lääwerengen mäd Woapen un Ietelsweere fon Bengasi kriege. Man dät Skip wude fon ju turkske Armee apheelden, uumdät do Türken dän Woapenhonnel nit wolle. Jo kwieden, jo wüülen aan Woapenstilstound truchsätte un Demokratie in’t Lound brange, man Rebellen suurgje sik, dät dät aal in Weerhaid tou Gunste fon Gaddafi gungt un kweede, jo wolle deer eerste uur baale, wan Gaddafi ousoaged is.

Japan: 27.000 Doode un fermisde

0

Skrieuwen : 08-04-2011 | Truch : admin | In : Algemeen, Seelterlound

TOKIO – Fjauer Wieke ätter dät stäärke Äidbieuwjen un dänTsunami lait ju Toal fon Doode un Fermisde uur 27.000. Tuunsdai moakeden do Dreeguunere bikoand dät 12.608 truch ju Natuurwalt stuurwen sunt. 15.073 sunt noch fermisd. Do Dreeguunere sunt disse Wiek appe Naite fon dät Käädenkroasjewierk Fukushima bigind mäd dät Säiken ätter Offere.

Waareldhonnels-Groi litjer as fergeen Jier

0

Skrieuwen : 07-04-2011 | Truch : admin | In : Seelterlound, Wirtskup

GENF – Ätter een Woarskauenge fon ju Waareldhonnels-Organisation WTO wol die Waareldhondel bloot 6,5 prosänt groie. Dät is minner as do 14,5 prosänt in’t fergeene jier. Dät skrift ju WTO in hiere Waareldhonnels-Ättergjucht ju Tuunsdai in Genf publisiert is. Do ferwachtede 6,5 Prosänt sunt daach moor as die jierelke Groi fon in n Truchsleek 6 Prosänt twiske 1990 un 2008.

Toal-Projekt: Jäild foar two Jiere rakt dät al

7

Skrieuwen : 04-04-2011 | Truch : admin | In : Algemeen, Kultuur, Seelterlound

Do Bäidenstuune un woarskienelk uk two Skoulen in’t Seelterlound skällen fon Suumer ou twotoalich wäide. Dät Lound, ju Meente un deer sittende Firmen Stöäne finanziell dät Modellprojekt toun Ärhoold fon dät Seelterske.

Seelterlound – Goude Ättergjucht foar aal do Seelter: Dät Jäid foar dät Modellprojekt „Dät Seelterlound as Modellregion foar äddere Moortoaligaid“ stoant – touminst foar do fäärme bee Jiere. Ounlaid is dät Projekt, dät do Bäidenstuune un woarskienelk do Litje Skoulen in Skäddel un Struukelje twotoalich wäide lät, foar fjauer Jiere. It bigint in Suumerdai.

Jäild reeke dät Läichsaksiske Ministerium foar Wietenskup un Kultuur un ju Meente Seelterlound. Ju Meente häd deerfoar je fjauerduusend Euro foar touken fjauer Jiere in dän Huushoold ienstaald.  Mee in’t Bood sitte ju Aastfräiske un ju Ooldenbuurichske Loundskup, buppedät bideeligje sik in Seelterlound sittende Firmen un ju Bitoalenge fon dät Projekt, dät junge Seelter ädder un ap ju Toukumst kiekjend Seeltersk biebrange skäl.

„Sobolde jo sik deer inne Loage tou sjo, skällen jo biginne, mäd do Bäidene Seeltersk tou baalen.“

Deer waas n wichtigen Stap mäd däin in ju Moite fon do Seelter uum hiere säildene Toal, uumdät dät Siel fon dät Konsäpt is, do Bäidene räägelmäitich mäd ju oolde fräiske Toal tou konfrontierjen. Hoast häbe nit moor as n Toalkontakt häärstaald wäide kuud, kwä Meeinitiatorske Ingeborg Einhaus uut Wietsound. Ju Koasterske oun ju Litje Skoule Skäddel fraut sik, dät dät Jäid deerfoar toukweeden is – foarallen in Tonk fon Stefan Meyer, dän Biapdraagden foar Platt un Seeltersk bie ju Ooldenbuurichske Loundskup.

In een Wiekeendeseminoar, kwä Einhaus, häbe do Seeltersk-Koastersken sik straksene oarich mäd hiere Regionoal-Toal uutnunnersät.  Fon Suumer ou wäide do Apluukere un Koastere skould. „Sobolde jo sik deer inne Loage tou sjo, skällen jo biginne, mäd do Bäidene Seeltersk tou baalen.“ Immersion hat dät pädagogiske Konsäpt – as fonsäärm leere do Bäidene Seelterfräisk. Man Ingeborg Einhaus bitoont, dät dät sik noch aaltied uum een fräiwillich Bod honnelt.

Wälle: „General-Anzeiger“

Minderhaide in Släswiek-Holstein

0

Skrieuwen : 03-04-2011 | Truch : admin | In : Fräislound, Kultuur, Politik

Die Oarbaidskring Europa un Minderhaide fon ju SPD-Lounddaifraktion häd Tuunsdai in Släswiek-Holstein sien Masterploan Minderhaide foarstaald. Die Lieder fon dän Oarbaidkring Rolf Fischer un ju minderhaidepolitske Baalerske Birte Pauls ferkloorden dät Konsäpt. Wie wolle deerfoar suurgje, dät Minderhaidepolitik as een nationoale Apgoawe blouked wäd, kwad Fischer. Me ferwachtet moor Engagement fon ju Buundesregierenge.

Sonde umsirkelt toun fäärmen Moal n Merkur

0

Skrieuwen : 31-03-2011 | Truch : admin | In : Wietenskup un Uumewaareld

Tou n fäärmen Moal in ju Geskichte fon de Ruumtefierd sirkelt een Sonde um dän Planet Merkur. Ju Fierd fon MESSENGER waas 7,9 Milliarden Kilometere loang un häd 6,5 Jiere duurd. Ju Sonde häd 315 Millionen Euro kostet un skäl dän binnenste un litste Planet fon us Sunnesysteem binne tweelich Mounde studierje.

Eende fon do Fukushima-Reaktoren 1 bit 4

0

Skrieuwen : 30-03-2011 | Truch : admin | In : Algemeen, Wietenskup un Uumewaareld

Japan – Die Oainer mäldet, dät do Reaktoren een bit fjauer in dät Kroasjewierk Fukushima ap älken Fal ouskalted wäide. Ju Toukumst fon do Reaktoren fieuw un säks is nit duudelk. Man ju Bifoulkenge skäl deeruur meebaale duure.

Libyen: Ras Lanuf wier in Hounde fon ju Regierenge

0

Skrieuwen : 30-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Ras Lanuf mäd n wichtigen Oulje-Hoawen wude wier in Regierengshounde broacht. Ras Lanuf waas in n Loop fon dän Apstound aaltied läip uumkamped un häd oafter dän Oainer wikseld, foar n poor Deege häbe dät do Apstoundiske moal wier ärooberd, nu wier ju Regierenge.

Provinsje Fryslân – Junge Oolden baale moor Fräisk mäd hiere Bäidene

5

Skrieuwen : 29-03-2011 | Truch : admin | In : Fräislound, Kultuur, Seelterlound

LJOUWERT – In Wääst-Fräislound baale moor junge Ljuude Fräisk mäd hiere Bäidene. Dät waas dät Resultoat fon dän Quick-Scan 2011. In 2007 wuude in Wääst-Fräislound uk n Quick-Scan heelden. In 2011 boalt 55 Prosänt fon do junge Oolden Fräisk mäd do Bäidene.

Ferwaltengsrepräsentant foar Kultuur in ju Provinz Fryslân Jannewietske de Vries is bliede mäd dät Resultoat, man ju wüül ljauer een groote sproaksoziologiske Unnersäikenge hoolde. Groote sproaksoziologiske Unnersäikengen wuuden uk aal in 1980 un 1994 däin.

In Wääst-Fräislound rakt et moor Ärfoulch. Do junge Ljuude leere truch Tjosproakigen Unnergjucht uk beeter Fräisk tou skrieuwen un tou leesen. In 1980 kuude 9 Prosänt fon ju wäästfräiske Befoulkenge Fräisk skrieuwe, in 2007 wieren dät 24 Prosänt.

Hoaftbifeel juun Gaddafi un twäin Fjuunde

0

Skrieuwen : 28-03-2011 | Truch : H1 | In : Politik, Seelterlound

Die Internasjonoale Stroafgjuchtshoaf in Den Haag häd ap n 27. Juni 2011 n Hoaftbifeel uutroat juun Muammar al-Gaddafi (libysken Diktator), sin Suun Saif al-Islam al-Gaddafi un sin Swoager Abdullah Senussi, dän Boas fon dän libysken Stilkenen Tjoonst. Jo wäide as fermoudelke Kriechsferbreekere säkt.

Rebellen wieruume in Ajdabiyah, Brega un Ras Lanuf

3

Skrieuwen : 27-03-2011 | Truch : admin | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Libyen – Do Rebellen hääbe in dät Noudaaste fon Lybien ju Stääd Ajdabiyah wier ärobert. Dät kwad die Näisseender al-Jazeera ätter Uuttällengen fon do Rebellen. Ju Stääd Ajdabiyah lät uungefeer 160 Kilomter suudelk fon Bengazie un waas fon n 16. Februoar bit tou n 13. Meerte bisät fon do Rebellen. Do Rebellen hääbe nu Unnerstütsenge uut ju Lucht fon do Allierten. Dät wuude eerst muugelk ätter dät die FN-Seekergaidsräid ap n 17. Meerte bisleeten hiede dät internationoal Iengriepen gjucht waas.

Brega un Ras Lanuf sunt uk wier in apstoundiske Hounde. Do internationoale Luchtoungriepe häbe him holpen.

Neen Ferbiendenge moor tou ju Ruumtesonde Stardust

0

Skrieuwen : 26-03-2011 | Truch : admin | In : Seelterlound, Wietenskup un Uumewaareld

Ju amerikoanske Ruumtesonde Stardust häd ap n Oustand fon 312 Millione Kilomter hiere lääste Signoale ätter ju Äide wai ferstjuurd. Kuut deerfoar waas hieren Raketenmotor foar’t lääste Moal started wuuden, uum foar äänelke Projäkte in ju Toukumst fääst tou staalen, wo gau in suk een Sonde ju Fjuurenge uutgungt.

Buutloundske Iengriepe in Libyen

5

Skrieuwen : 20-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound
Amerikoanere skjoote fon n Skip uut

Amerikoanere skjoote fon n Skip uut

Alwen Stoaten, deerunner Frankriek, do Fereende Stoaten un dät Fereende Keningriek, häbe mäd militäriske Iengriepe in Libyen bigind.

In Libyen häd ju Regierenge un nu uk ju Opposition Fljoogere tou Ferföigenge – dät Ferbood wäd nit ienheelden. Ju Regierengsarmee häd ap n njuugentiensten Meerte Woongestriche fon Bengasi mäd Pansere un Artillerie biskeeten un uurnoacht bombadierd. Uk uur Stääde, t.B. Misrata, sunt fon ju Regierengsarmee biskeeten wuden.

Ju Regierengsarmee waas al in Bengasi ientroangen, waas oaber bloot oun n Rant ärfoulchriek un kuud dan fon do Apstoundiske apheelden wäide. Deerbie häbe do Apstoundiske fjauer Pansere fon ju Regierengsarmee iennuumen, man uk uut Fersjoon n oainen Kampfljooger ouskeeten.

Do buutloundske Troppen häbe uk al ounfangd, uum Bengasi Fljoogere un Pansere fon Gaddafi sien Armee tou fernäilen.

Gaddafi meend, do hieden neen Gjucht deertou, hie kwad: „Libyen heert uus, nit jou.“ – un dät Libyen fielicht dät libyske Foulk heere kuud, ap düssen Toacht kumt hie nit.

Woapenstilstound een Löägense – Oungriepe ap Apstoundiske gunge fääre.

0

Skrieuwen : 19-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik, Seelterlound

Gaddafi häd lain: Dät rakt naan Woapenstilstound. Gaddafi-sien Armee gript fääre do Apstoundiske oun, it skäl sogoar al Kampe in Bengasi reeke, dät tou nu tou aaltied n wichtigen Stöän fon dän Apstound waas. Dät sjucht also nit goud uut foar ju Revolution.

Fluuchferboods-Soone un Woapenstilstound in Libyen

0

Skrieuwen : 18-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik

Die Seekergaidsräid fon do Fereende Nationen häd ap n soogentiensten Meerte bisleeten, dät dät een Fluuchferboods-Soone uur Libyen reeke skäl.

Die Foarsleek deerfoar koom fon dän Libanon, Frankriek un dät Fereenigede Keningriek.

Libyen reagierde ap ju Mäitnoame mäd Woapenstilstound.

Näis uut Libyen fon n säkstiensten Meerte

0

Skrieuwen : 16-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik

Sänt ju lääste Mäldenge häd in Libyen neen Siede groote Ärfoulge häiwed: Bisunners in Az-Zawiyya un Ras Lanuf geen dät loange Tied wai un wier.

Nu, ap n 16. Meerte, tällde aan Suun fon Gaddafi foaruut, die Apstound skuul binne twäin Deege deelsloain wäide. Gaddafi säärm kwad deertou, uk wan dät Buutlound sik ienmiskje wüül, hie kuud uk Frankriek, Amerikoa un Grootbritanien bisiegje.

Ountouniemen is, dät Gaddafi juust so goud as Frankriek, Amerikoa un Grotbritanien weet, dät hie do nit wuddelk bisiegje kon, man mäd düsse Trouenge wol hie wäil in Weerhaid woarskauje, dät düssen muugelken Kriech, wan hie bigind, blouderch wäd, un dät Gaddafi, wan hie uk stierwe mout, so fuul Fäinde as muugelk mee in’t Grääf riete wol. Sukke Seeken häd hie je al oafter kweeden un hoopet, deermäd do Buutloundere uut Libyen ruut hoolde tou konnen, wät bit däälich goud funktionierd häd.

Fääre is tou kweeden, dät ju Armee fonne Regierenge in eenige Stääde läip tousloain häd – nit aaltied kuuden sik do Apstoundiske ärfoulchriek tou Weer sätte.

Moor as 110.000 Moanskene demonstrierje juun Käädenkroasje

0

Skrieuwen : 14-03-2011 | Truch : admin | In : Politik, Wietenskup un Uumewaareld

HAMBUURICH – Moor as 110.000 Moanskene hääbe däälich in heel Düütsklound foar dät Sluuten fon do Käädenkroasjewierke demonstrierd. Do Ljuude hääbe demonstriert bie düütske Käädenkroasjewierke, foar do Haudsitte un Informationssäntra fon do Energiebedrieuwe, foar Räidhuuse un Parlemänte. Foar n 26. Meerte sunt ferskeedene näie groote Demostrationen ploand wuuden.

Dreguunere reekenje mäd 10.000 Doode

0

Skrieuwen : 13-03-2011 | Truch : admin | In : Algemeen

Alleenich al in dän japanisken Katasprofenregion Miyagi sunt muugelk 10.000 Moanskene truch dät stäärke Äidbieuwjen un dän Tsunami stuurwen. Dät kwad ju japaniske Polizei ap n Sundai. Miyagi is gans läip fon dän Natuurkatastrofen träfd. Bolde ju heele Stääd Minamisanriku wuude fon ju Tsunami-Wooge liek moaked. N Haaldeel fon do Ienwoonere, uungefeer 9.500 Moanskene, sunt noch altied fermisd.

Explosion in Fukushima I un Skoad oun’t twäide Käädenkroasjewierk bikoand.

0

Skrieuwen : 12-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Seelterlound, Wietenskup un Uumewaareld

In’t Käädenkroasjewierk Fukushima I is radioaktiv Caesium uut aan fon do Reaktoren ruutkeemen un it roat een Explosion, wierbie Oarbaiere biseerd wuden un ju buutere Uummoantelenge fon’t Reaktorhuus 1 fernäild wude. Deertruch äntstuuden radioaktive Wulken, do nu uur dän Pasifisken Oseoan sunt. Die Weederbigjucht kwä, dät düssen Wäästwiend noch bit Moundai blift.

Däälich, ap n tweelften Meerte, wude bikoand moaked, dät bie’t Äidbieuwjen ieuwenske dät Käädenkroasjewierk Fukushima I uk dät Käädenkroasjewierk Fukushima II Skoad däin wude. Deer sunt eenige Köilsysteme uutfaald un die Druk in eenige Reaktoren is nit moor tou kontrollierjen.

Un in Düütsklound skuul me sik niep uurlääse, af me een swott-jeele Koalition noch insen ju Muugelkhaid rakt, ju Macht tou uurniemen: Düssen Uunfal wiest uus noch insen, dät n Bäiden nit mäd Fjuur tou spieljen häd, un n Politiker, die foar een Looptied-Ferloangerenge fon Käädenkroasjewierke is, in n Maalehuus heert un nit in n Parlemänt.