Schlagwort-Archiv: Fräislound

Gernoatfiskeräi lidt Jäildkröäk – Nu Hälpe unnerwaiens

HANNOVER – Foar do Jäild-Kröäk liedende Gernoatfiskere in Noud- un Aastfräislound juust so as in Ditmäärsken is Hälpe unnerwaiens. Dät Loundswirtskupsministerium häd foar him n haageren Sosjoaluutgliek ounkändiged. Dän kriege Fiskere, wan do nit wierkje duurene, kwäd ju läichsaksiske Stoats-Kansläi jäärsene. Ju Ountoal fon sukke  Ju Ountoal fon sukke Stallad-Deege wude dit Jier fon fjautich ap füüftich haager sät. Dät bitjudt foar moonige Boote bit tou Tjoonduusend Euro moor af minner.

Provinsje Fryslân – Junge Oolden baale moor Fräisk mäd hiere Bäidene

LJOUWERT – In Wääst-Fräislound baale moor junge Ljuude Fräisk mäd hiere Bäidene. Dät waas dät Resultoat fon dän Quick-Scan 2011. In 2007 wuude in Wääst-Fräislound uk n Quick-Scan heelden. In 2011 boalt 55 Prosänt fon do junge Oolden Fräisk mäd do Bäidene.

Ferwaltengsrepräsentant foar Kultuur in ju Provinz Fryslân Jannewietske de Vries is bliede mäd dät Resultoat, man ju wüül ljauer een groote sproaksoziologiske Unnersäikenge hoolde. Groote sproaksoziologiske Unnersäikengen wuuden uk aal in 1980 un 1994 däin.

In Wääst-Fräislound rakt et moor Ärfoulch. Do junge Ljuude leere truch Tjosproakigen Unnergjucht uk beeter Fräisk tou skrieuwen un tou leesen. In 1980 kuude 9 Prosänt fon ju wäästfräiske Befoulkenge Fräisk skrieuwe, in 2007 wieren dät 24 Prosänt.

Köär-Resultoate fon Fryslân

LJOUWERT – Ap n twäide Meerte waas in ju niederloundske Provins Fryslân Köär. Dät Provinsparlemänt häd 43 sitte. Ju Sitteferdeelenge ätter ju Köär sjucht so ut:

  1. PvdA (Sosioaldemokroaten) 11
  2. CDA (Kristen-Demokroaten) 8
  3. VVD (liberoalen) 6
  4. FNP (Fräisk-nasjonoalen) 4
  5. PVV (gjuchts) 4
  6. ChristenUnie (Kristen-Demokroaten)  3
  7. SP (Sosioalisten) 3
  8. GrienLinks (do Gräine) 2
  9. D66 (Sosioal-liberoal) 2

Ap n 11. September 2011 sunt in Läichsaksen do Kommunoalköäre.