Uur uus

Algemeen
Is ne Websiede, ju in Touhoopeoarbaid skreeuwen wäd. Foar ju Websiede skrieuwe Seelter un nit-Seelter un do moakje dät kostenloos. Ju Websiede wäd fon dän Räid fon ju Fräiske Bewäägenge betoald. Goude Skrieuwere un Artikkele sunt altied wäilkuumen.

Die Noome
Dän Noomen Stuuns.com is n Woudspil. Moanskene kiekje “ap stuuns“. Dät seelter Woud “apstuuns“ hat “zur Zeit“ of “gegenwärtig“ ap Düütsk.

Ju Skichte fon ju Websiede
2010 häbbe wie eerst begonnen mäd een seelter Näissiede. Wie häbbe uur Seke uut Fräislound un ju ganse Wareld begjuchtet. Dät Hööchtepunkt foar uus waas 2011. In dät Jier kuden wie bolde alle Dege wät publitsierje. Deerätter wude dät rauelk. Siet 2017 fersäike wie wier n bitje moor tou skrieuwen un dan foarallen uur Themen uut dät Seelterlound un uur ju seelterfräiske Sproake.

Ju Toukumst
In ju Toukumst blieuwe wie fluks tougoang mäd disse Websiede. Wie säike uk noch altied näie Skrieuwere un du koast die uk jädden mäldje!