Alle Artikel von H1

Uumfroage in ju EU: Skällen Plastik-Ienkooptaasken ferbeeden wäide?

Dät Probleem is al loange bikoand:

Wät me ienkooped häd, dät däd me in n billigen af sogoar kostenloosen Plastikpüüt, un uumdät die niks wäid is, nimt me sik älk moal wier n näien un smit do oolde oafter wääge.

Dät lat tou uunnöödich fuul Kreepelgöitjen.

Ju Europäiske Komission is nu oun’t uurlääsen, wät deerjuun däin wäide kon. Me toankt uur een Bistjuurenge un sogoar uur n Ferbood fon düsse Plastikpüüte ätter.

Nu rakt dät een Uumfroage, wier do EU-Buurgere oane fräiged wäide, wät jo deer fon hoolde.

Sjuch:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm

Uurdeel juun Demjanjuk

Die 91-jierige John Demjanjuk – uurspröängelk Iwan Mykolajowytsch Demjanjuk – wude ap n 12. Moai wäägen Biehälpe toun Moort in n KZ in 27.900 Falle tou fieuw Jiere Pieson feruurdeeld. Dät Uurdeel is noch nit gultich, un ju Unnersäikengshaft is al foarbie, un uumdät me fon dän oolden Mon nit fermouded, dät hie fljuchtje wol, is hie bit tou dät Gultichmoakjen fon’t Uurdeel nu wier ap fräien Fout.

Demjanjuk waas toufäärme ukrainisken Kriechsfangden un wierkede ätters – hie koom dan in ju SS – bie do Nazis in’t Fernäilengs-Leeger Sobibor as Skillersmon.

Ju Ferdäägenge kritisiert ju Feruurdeelenge – jo meene, dät Demjanjuk – wan hie uurhaud in dät KZ wierked häd – as Kriechsfangden deertou twoangen wude. Ju Ferdäägenge kändigede al een Revision oun.

Bin Laden fon n US-Suldoat doodskeeten

Al-Qaida-Gruunder Osama bin Laden wude smäidens ap n twäiden Moai in Pakistan fon n US-Suldoat doodskeeten.

Ju Doodenge is uut moorere Gruunde striedich:

1. Bin Laden waas ätter do näiste Bigjuchte nit biwoapend, me hied him also juust so goud fäästnieme kuud. Een Stroafe tjoont toun Skutsjen fon ju Bifoulkenge un nit toun sinloosen Wreeken – un ju Bifoulkenge waas uk Seeker, wan hie in’t Pieson seet.

2. Truch ju Doodenge fon Bin Laden truch sien Fäinde wäd hie nu fielicht toun Märtyrer ferkloord – un dät is juust dät, wät hie wüül.

3. Ju Doodenge geböärde ap Bifeel fon Obama, man sunner dät Wieten fon ju pakistoanske Regierenge. Een Regierenge skuul Biskeed wiete un ienfersteen weese, wan froamde Suldoaten ap hier Lound unnerwaiens sunt. Man do Fereende Stoaten meene ieuwn, jo kuuden sik aaltied un allerweegense ful Gjucht nieme. Pakistan, uum sik tou wreeken, roat nu dän Noome fon dän CIA-Boas in Pakistan bikoand.

Merkel kwad, ju fraude sik uur Bin Laden sin Dood. Un sowät naamt sik nu „kristelk-demokroatisk“.

In do Fereende Stoaten roate dät Sträiten-Fäste.

Misrata bileegerd – Tuurkäi lät een stöänend Skip nit truch

Misrata – noch unner Kontrolle fon do Rebellen – skuul ap n 8. April Stöän truch Lääwerengen mäd Woapen un Ietelsweere fon Bengasi kriege. Man dät Skip wude fon ju turkske Armee apheelden, uumdät do Türken dän Woapenhonnel nit wolle. Jo kwieden, jo wüülen aan Woapenstilstound truchsätte un Demokratie in’t Lound brange, man Rebellen suurgje sik, dät dät aal in Weerhaid tou Gunste fon Gaddafi gungt un kweede, jo wolle deer eerste uur baale, wan Gaddafi ousoaged is.

Libyen: Ras Lanuf wier in Hounde fon ju Regierenge

Ras Lanuf mäd n wichtigen Oulje-Hoawen wude wier in Regierengshounde broacht. Ras Lanuf waas in n Loop fon dän Apstound aaltied läip uumkamped un häd oafter dän Oainer wikseld, foar n poor Deege häbe dät do Apstoundiske moal wier ärooberd, nu wier ju Regierenge.

Hoaftbifeel juun Gaddafi un twäin Fjuunde

Die Internasjonoale Stroafgjuchtshoaf in Den Haag häd ap n 27. Juni 2011 n Hoaftbifeel uutroat juun Muammar al-Gaddafi (libysken Diktator), sin Suun Saif al-Islam al-Gaddafi un sin Swoager Abdullah Senussi, dän Boas fon dän libysken Stilkenen Tjoonst. Jo wäide as fermoudelke Kriechsferbreekere säkt.

Buutloundske Iengriepe in Libyen

Amerikoanere skjoote fon n Skip uut
Amerikoanere skjoote fon n Skip uut

Alwen Stoaten, deerunner Frankriek, do Fereende Stoaten un dät Fereende Keningriek, häbe mäd militäriske Iengriepe in Libyen bigind.

In Libyen häd ju Regierenge un nu uk ju Opposition Fljoogere tou Ferföigenge – dät Ferbood wäd nit ienheelden. Ju Regierengsarmee häd ap n njuugentiensten Meerte Woongestriche fon Bengasi mäd Pansere un Artillerie biskeeten un uurnoacht bombadierd. Uk uur Stääde, t.B. Misrata, sunt fon ju Regierengsarmee biskeeten wuden.

Ju Regierengsarmee waas al in Bengasi ientroangen, waas oaber bloot oun n Rant ärfoulchriek un kuud dan fon do Apstoundiske apheelden wäide. Deerbie häbe do Apstoundiske fjauer Pansere fon ju Regierengsarmee iennuumen, man uk uut Fersjoon n oainen Kampfljooger ouskeeten.

Do buutloundske Troppen häbe uk al ounfangd, uum Bengasi Fljoogere un Pansere fon Gaddafi sien Armee tou fernäilen.

Gaddafi meend, do hieden neen Gjucht deertou, hie kwad: „Libyen heert uus, nit jou.“ – un dät Libyen fielicht dät libyske Foulk heere kuud, ap düssen Toacht kumt hie nit.

Woapenstilstound een Löägense – Oungriepe ap Apstoundiske gunge fääre.

Gaddafi häd lain: Dät rakt naan Woapenstilstound. Gaddafi-sien Armee gript fääre do Apstoundiske oun, it skäl sogoar al Kampe in Bengasi reeke, dät tou nu tou aaltied n wichtigen Stöän fon dän Apstound waas. Dät sjucht also nit goud uut foar ju Revolution.

Fluuchferboods-Soone un Woapenstilstound in Libyen

Die Seekergaidsräid fon do Fereende Nationen häd ap n soogentiensten Meerte bisleeten, dät dät een Fluuchferboods-Soone uur Libyen reeke skäl.

Die Foarsleek deerfoar koom fon dän Libanon, Frankriek un dät Fereenigede Keningriek.

Libyen reagierde ap ju Mäitnoame mäd Woapenstilstound.

Näis uut Libyen fon n säkstiensten Meerte

Sänt ju lääste Mäldenge häd in Libyen neen Siede groote Ärfoulge häiwed: Bisunners in Az-Zawiyya un Ras Lanuf geen dät loange Tied wai un wier.

Nu, ap n 16. Meerte, tällde aan Suun fon Gaddafi foaruut, die Apstound skuul binne twäin Deege deelsloain wäide. Gaddafi säärm kwad deertou, uk wan dät Buutlound sik ienmiskje wüül, hie kuud uk Frankriek, Amerikoa un Grootbritanien bisiegje.

Ountouniemen is, dät Gaddafi juust so goud as Frankriek, Amerikoa un Grotbritanien weet, dät hie do nit wuddelk bisiegje kon, man mäd düsse Trouenge wol hie wäil in Weerhaid woarskauje, dät düssen muugelken Kriech, wan hie bigind, blouderch wäd, un dät Gaddafi, wan hie uk stierwe mout, so fuul Fäinde as muugelk mee in’t Grääf riete wol. Sukke Seeken häd hie je al oafter kweeden un hoopet, deermäd do Buutloundere uut Libyen ruut hoolde tou konnen, wät bit däälich goud funktionierd häd.

Fääre is tou kweeden, dät ju Armee fonne Regierenge in eenige Stääde läip tousloain häd – nit aaltied kuuden sik do Apstoundiske ärfoulchriek tou Weer sätte.

Explosion in Fukushima I un Skoad oun’t twäide Käädenkroasjewierk bikoand.

In’t Käädenkroasjewierk Fukushima I is radioaktiv Caesium uut aan fon do Reaktoren ruutkeemen un it roat een Explosion, wierbie Oarbaiere biseerd wuden un ju buutere Uummoantelenge fon’t Reaktorhuus 1 fernäild wude. Deertruch äntstuuden radioaktive Wulken, do nu uur dän Pasifisken Oseoan sunt. Die Weederbigjucht kwä, dät düssen Wäästwiend noch bit Moundai blift.

Däälich, ap n tweelften Meerte, wude bikoand moaked, dät bie’t Äidbieuwjen ieuwenske dät Käädenkroasjewierk Fukushima I uk dät Käädenkroasjewierk Fukushima II Skoad däin wude. Deer sunt eenige Köilsysteme uutfaald un die Druk in eenige Reaktoren is nit moor tou kontrollierjen.

Un in Düütsklound skuul me sik niep uurlääse, af me een swott-jeele Koalition noch insen ju Muugelkhaid rakt, ju Macht tou uurniemen: Düssen Uunfal wiest uus noch insen, dät n Bäiden nit mäd Fjuur tou spieljen häd, un n Politiker, die foar een Looptied-Ferloangerenge fon Käädenkroasjewierke is, in n Maalehuus heert un nit in n Parlemänt.

Läip Äidbieuwjen bie Japan mäd Skoad oun n Käädenkroasjewierk

Foar ju Kuste fon Tōhoku, ju noudaastelke Region fon’t japoanske Ailound Honshū, roat it n läip Äidbieuwjen, dät Brounde un Tsunamis äntstounde liet un oun’t Käädenkroasjewierk „Fukushima I“ Skoad diede.

Deer is n Läk in’t Köilengssystem, wiertruch Baadenstikken uut dän Köilwoater ruutkiekje un die Druk fon dät Seekergaidsbak steech oun. Läipe Foulgen fon dän Skoad oun’t Käädenkroasjewierk sunt noch nit bikoand, man dät kuude noch wäkke reeke: Wan ju Köilenge heel un aal uutfaalt, kon dät tou Käädensmilten kuume, un do Japanere baale noch deeruur, af jo, uum dän Druk tou minnerjen, radioaktiven Damp uut dän Reaktor ouläite, wiertruch oaber radioaktiv Tjuuch in ju Atmosphäre un deermäd in dän Rien un in aal ju Uumewaareld un dän Aaden fon’t Fäild kumt. Uum dät Käädenkroasjewierk hääruume sunt noch fuul Ljuude evakuierd wuden. Ju Luftwoape fon do Fereende Stoaten mout Köilmiddel foar’t Käädenkroasjewierk brange, uum ju Gefoar tou minnerjen.

Deer sunt al soogentien Offere fon’t Äidbieuwjen bikoand, man dät rakt Fermoudengen, dät dät noch moor sunt, uumdät sunne Tsunami-Wooge haager is al so moonich een Ailound inne Suudsee.

Näis uut Libyen fon n tjaanden Meerte

Ras Lanuf wäd fääre bombadierd, Az-Zawiyya is fon ju Regierenge tourääch ärooberd wuden. Die Ferdäägengsminister Abu Bakr Younis un die loangjierige Geheemtjoonst-Boas Mustafa al-Kharoubi duuren sänt jäärsene hiere Huuse nit moor ferläite, deeruum dät jo wät juun Gaddafi sien Militär-Aktionen kweeden häbe.

Frankriek häd dän oppositionellen Nationoalräid, die sik as Uurgongsregierenge sjucht, däälich as eensige legitime Fertreedenge fon’t libyske Foulk ounärkoand. Frankriek is die fäärme europäiske Stoat, die dät so sjucht.

Beeterje sik do USA? Bolde neen Waigjuchtenge moor in Illinois.

Rakt dät een Beeterenge in do USA?

Wan sik do USA uk säärm jädden as gjuchtfäidich präsäntierje, wan jo uk jädden so dwo, as wieren do gans foaroun, wät Moanskengjuchte oungungt – so mouten wie bloot ap do Waigjuchtengen un ju noch aaltied bruukte Folter („Waterboarding“) kiekje, af ap dät Guantanamo-Leeger, dät bolde as n Konzentrations-Leeger lät, uum tou sjoon, dät do USA, wät Moanskengjuchte oungungt, noch joop in’t Middeloaler sitte.

Man annert sik deer wät?

Ju buppestoundende Bielde lät uus sjo, dät ju Masse fon do Waigjuchtengen sänt sowät 2000 goud ärkanboar touräächgungt.

Un in dän Buundesstoat Illinois wude ap n njuugenden Meerte 2011 n Wit unnerteekend, dät dät fon n fäärme Juli oun neen Waigjuchtenge moor reeke skäl. Fon  nu oun mouten do al Feruurdeelde bloot noch lieuwendsloang in’t Pieson sitte. Deermäd is Illinois die säkstienste US-Buundesstoat, wier dät neen Waigjuchtenge moor rakt.

Näis uut Libyen fon n 7. Meerte

Libyen, ap n 7. Meerte 2011:

Ras Lanuf, wier do Apstoundiske al jäärsene n Bombenfljooger ouskeeten häbe, wude däälich wier bombadierd. Ju Regierenge kwä, ju hiede in düsse Stääd ju Macht uurnuumen, man dät is een Löägense, ju fermoudelk deertou tjoont, uum ju Bifoulkenge ap ju Regierengssiede tou hoolden. In Weerhaid hoolde do Apstoundiske noch ju Macht in Ras Lanuf. Fuul Ienwoonere sunt oaber al uut Nood foar do Bomben fljuchted.

Ben Dschawad wude fon Regierengssuldoaten tourääch-ärooberd.

Dät rakt Fermoudengen, dät do USA mäd n Apkloorengsfljooger mäd Radar sänt moorere Deege ju libyske Luchtruumte uurkiekje. Fääre wäd däin häbe jo noch nit.

Libyen: Noch aaltied neen Beeterenge tou sjoon.

Ju Regierenge häd Deele fon Az-Zawiyya ärooberd, man die Kääden fon ju Stääd is noch in ju Hounde fon do Apstoundiske.

Ap n füüften Meerte waas ju eerste Mäitenge fon dän oppositionellen Nationoalräid in Bengasi. Juust oun düssen Dai bigonnen wier Luftoungriepe in dät Aaste fon Libyen. Ap n säksten Meerte is bie Ras Lanuf n regierengstjouen Bombenfjooger truch do Apstoundiske ouskeeten wuden, wierbie bee Monskupsmeegliedere stuurwen sunt. As britiske Geheemtjoonstmeegliedere un Suldoaten mäd do Apstoundiske in Bengasi baale wüülen, sunt jo foar kuute Tied fäästnuumen wuden, man jo doarsten ätters dät Lound daach mäd hiere Skip wier ferläite. Uum Ben Dschawad wäd ätter do lääste Mäldengen noch läip kamped.

Rusk Äidgaas wäd moor un daach djuurer

Dät ruske Äidgaasunnerniemen Gazprom wol fon’t Jier 152 Millioarden Kubikmeetere Äidgaas insteede fon in’t foaren 140 Millioarden Kubikmeetere ätter Europa wai lääwerje.  Die Pries jee duusend Kubikmeetere skäl fon 308 Dollar ap 352 Dollar (258 Euro) stiege. Dät bigjuchtede ap n alften Februoar n Baaler fon dät Unnerniemen. Die Pries sticht, uumdät ju Konkurrenz in’t naie Aaste uk nit moor so fuul Oulje un Gaas förderje kon. So mouten do, wät jo uut dän Gruund pumpje, juurer ferkoopje. Un wan ju Konkurrenz uk juurer is, kon dät ruske Unnerniemen sik uk n haageren Pries ferlööwje un so moor Jäild fertjoonje.

Touminst twäin Wulfe wier in Läichsaksen

Ätter dät 2007 aan fon twäin Wulfe in Läichsaksen illegoal doodskeeten wuden is, sunt do Natuurskutsere nu wier gjucht bliede, dät aan näien ätter Läichsaksen ienwonnerd is.

Al Eende Meerte is tichte bie Hambuurich al eenjierigen Wulf fotografierd wuden, man deer waas je so nai bie’t Skeed nit seeker af die blift. Fielicht is dät die sälge, man wan nit, kuud dät sogoar träin Wulfe reeke.

Wan do Geslächte paasje un do Dierte nit tou nai mädnunner früünd sunt, kon me ap een Foamielje fon Wulfe in dät Buundeslound hoopje.

In Chile Vulkoan Puyehue uutbreeken

Die Puyuhue, aan Strato-Vulkoan in do Anden in’t suudelke Chile, is ap n 5. Juni 2011 uutbreeken. Me häd al aan Dai in’t foaren 3500 Ljuude deer wäch hoald, as me een Smook-Wulke saach. Die Vulkoan smeet sin Rout tou nu tou täämelk fier – sogoar hunnert Kilomeetere aastelk, in Argentinien, koom dät noch as n swoten Snäistoarm deel.

Ju buppe stoundene Bielde wiest nit juust düssen Vulkoan, dät is eenfach een Bielde, wo suk n Strato-Vulkoan apbaud is – Een Biwierkenge ätter een Bielde fon n „United States Geological Survey“

Näis uut Libyen: Az-Zawiyya is läip uumkamped

In Libyen is so moonich een Stääd in ju Hounde fon ju Regierenge un so moonich een in ju Hounde fon do Apstoundiske. Az-Zawiyya, een Stääd füüftich Kilomeetere wääge fon Tripolis, waas twisketruch wier in Regierengshounde un wude däälich (ap n füüften Meerte) fon Apstoundiske tourääch är’ooberd. Ättermiddeges wude mälded, dät Troppen fon ju Regierenge mäd 35 Pansere ätter Az-Zawiyya wai fiere. Fon ju Slacht is noch niks bikoand.

Libyen: Fljoogere ful mäd Lieken – man uk ju Opposition wäd stäärker

Jäärsene, ap n 24. Februoar 2011, roate dät Bigjuchte, dät heele Fljoogere mäd Lieken bileeden wäide, do in Wüüstengestriche broacht wäide. Moorere Stääde sunt al uurnuumen fon Apstoundiske. Uum az-Zawiya wude noch läip kamped. In Tripolis is jäärsene min geböärt, deeruum dät deer dät maaste Gaddafi-tjoue Militär seet. Un Gaddafi bitoalt Suldoaten uut Kenia, Mali, Niger un dän Tschad, do in’t foaren oarbaidsloos wierene, deermäd jo do Demonstranten uumebrange. Man touminst wuden Gaddafi-sien un wäkke uur Konten fon libyske Politikere un hiere Familien in ju Swaits speerd.

Däälich, ap n 25. Februoar, skäl n Marsk fon do Millionen ätter Tripolis wai gunge. Wier häbe sik wäkke Suldoaten, sogoar in n Stääddeel fon Tripolis, oun ju Opposition ounsleeten. Uk do Suldoaten, do dän Internationoalen Lufthoawen Mitiga tichte bie Tripolis bisät hieden, moakje nu bie dän Apstound mee. Wäägen dän Marsk rakt dät in do uumelääsende Steeden al Kampe. Middeges bigon uk dät Skjooten in’t Säntrum fon Tripolis. Ap älkunaan, die ap ju Sträite is, wäd skeeten.

Me skuul oaber nit ferjeete, dät ju Opposition nu uk Suldoaten häd, do touminst do bifräide Gestriche biwoakje – een militäriske Bifräiengsaktion is hoast noch nit bikoand, wan uk ju Opposition per SMS toun Marsk fon do Millionen apruup, un kwad : „Läited uus düssen Fräindai toun Fräindai fon ju Bifräienge moakje.“

Gaddafi – Moanskensloachter: Bomben ap Demonstranten

Dät Gaddafi fljuchted is, wieren wäil bloot Baaleräien. Hie is noch in’t Lound un gungt blouderch juun sien oain Foulk foar.

Jäärsene (ap n 21. Februoar) Eeuwnde liet al-Gaddafi heele Stääddeele fon Tripolis bombadierje un fon do Fljoogere uut ap do Demonstranten skjoote. Twäin libyske Fljoogere sunt in Malta lounded – Do Monskuppe wüülen nit juun do Demonstranten foargunge un wüülen Asyl. Dän sälgen Dai bifuul al-Gaddafi, dät älken Suldoat, die nit ap do Demonstranten skjoote wol, waigjuchted wäd.

Däälich (ap n 22. Februoar) geen dät fääre.  Hoopenge bistoant in dät Aaste fon’t Lound. Dät Skeed tou Ägypten skäl al fon Apstoundske, ju Stääd Tobruk fon uunheerige Suldoaten kontrollierd weese. Dät rakt Baaleräien, dät ju Regierenge in’t heele Aaste fon Libyen niks moor tou kweeden häd.

Man wan do mäd hiere Fljoogere kuume, is ju Froage, af do desertierde Suldoaten deer juun ounkuume.

Un dan waas al-Gaddafi noch so driesterch un kwad, hie wüül bit toun lääste Druppe Bloud kampje, hie wüül, wan’t nit uurs gungt, as Märtyrer stierwe. Uutgereekend hie, die Moanskensloachter!

Ärfoulch af Chaos? – Baaleräien uut Libyen

Äächte Informationen uut Libyen sunt roar, dät maaste, wät wie tou heeren kriege, sunt Baaleräien – ieuwen dät moaket it läip stuur, ju Loage intouskätsjen.

Al jäärsene, ap n 20. Februoar, roat it Baaleräien, dät Muammar al-Gaddafi uut dät Lound fljuchted is. Jäärsene skäll’t in ju Haudstääd Tripolis un litjere Stääde as Darna un Tobruk läipe Uutnunnersättengen roat häbe. Benghasi skäl sänt jäärsene fon Apstoundiske kontrollierd weese.

Däälich wude bigjuchted, dät n Huus fon ju Regierenge baadent, un dät een Säntroale fon’t stoatelke Wiedkiekjen juust so as n Gjuchtshuus, uurfaalen un plunnerd wuden is. Al-Gaddafi skäl ätter Venezuela fljuchted weese. Dät fermoudede touminst die britiske Buuteminister William Hague.

Is dät aal nu die Wai toun Ärfoulch, wiest uus dät, dät dät Foulk stäärker wuden is? Af wiest uus dät, dät machtjoankske Ljuude do Protäste foar Demokratie foar hiere oaine Interessen eenfach uutnutsje? Wie konnen bloot hoopje, dät dät Foulk, uum Demokratie tou kriegen, touhoopehaalt un naan Buurgerekriech loosbräkt.

Sea Shepherd häd Ärfoulch bie’n Woalskuts

Ätterdät dät Skip „Bob Barker“, dät tou ju Flotte fon ju Seedierte-Skutsorganisation „Sea Shepherd Conservation Society“ heert, dät japaniske Woalfang-Skip „Nisshin Maru“ in truch ju Antarktiske See ferfoulged häd un mäd Süüre- un Stjunkbomben, Woatersmietere un Stöörmanövere deerjuun foargeen is, wude fon ju japaniske Politik bisleeten, dät ju Woalfang-Tied toun Skuts fon hiere Woalfang-Monskuppe foartied bi’eended wäd. Do wüülen in düsse Woalfang-Tied noch tjoon moal so fuul Woale fange, as jo dan toulääst kloor kreegen häbe.

Deermäd do Japanere nit wier stilken tourääch kuume, blieuwe do Skipe fon Sea Shepherd noch in doo suudelke Woatere.

Ju kleeuwede Tunge fon ju wäästelke Politik

Wät meent nu eegentelk ju wäästelke Waareld tou do Proteste un Revolutionen in ju arabiske Ruumte?

Mubarak sien Regierenge goolt in ju wäästelke Politik algemeen as Bollwierk juun islamisken Fundamentoalismus. Logisk. Soloange aan Diktator ju Macht häd, häd uurs een politiske Gjuchte niks tou kweeden. So konnen do wäästelke Stoaten hiere Skipe uunhinderd truch dän Suez-Kanoal fiere läite un häbe n wirtskupelken Foardeel. Deerfoar häd dät Wääste fuul Äntwikklengshälpe un Militärhälpe in dät Lound smieten. Die Ätterdeel: Ju Demokratie häd juust so min tou kweeden as die Islamismus.

Säildsoam. Häbe do USA sik nit aaltied dän grooten Demokratie-Branger in’t Naie Aaste spield? Of gungt dät deer fielicht bloot uum Oulje? Un nu äntstounde in ju arabiske Ruumte fonsäärm demokroatiske Biwäägengen, un dät toun grooten Skräk fon do USA. Touminst eenige EU-Politikere (buute sukkewäkke as Berlusconi, do eepen uum Mubarak truurje) hääbe skälmsk touroat, dät Mubarak hieren Favorit waas – man dät dät nu daach goud is, dät hie wääge is.

Hoast häbe uurigens do Fereende Stoaten Nood, dät do demokratiske Protäste in’t Käningriek Bahrain Ärfoulch häbe. Dät is daach n wichtigen Partner foar him!

Neemens weet, af do demokratiske Protäste Ärfoulch häbe. Fielicht kuume deertruch näie Regierengen, do juust so lälk sunt as do ousätte. Man neemens skäl kweede, dät deer neen goude Ousicht bääte stoant, un neemens skäl kweede, dät him düsse Protäste nit hoopje läite…

Un do USA as Demokratie-Branger, do kon me bloot uutlaachje: Mongs kumt deer n Köärbidroach oun’t Daisljoacht, mongs sjucht me dän uk nit, un moor as two Paatäie kuume so af so nit an ju Macht. Un do Waigjuchtengen – toun Deel sogoar, wan ju Äntskeedenge fon’t Gjucht eepenboar ferkierd is – juust so as dät Guantanamo-Leeger, aal dät wiest uus, dät wie’t bie do USA mäd n System tou dwoon häbe, dät moroalisk noch in ju Steentied ounsiedeld is.

Jee, un in Europa? Italien unner Berlusconi konnen wie fluks ferjeete, die Mon hiede sogoar moal Ferbiendengen tou ju Mafia, un hoast wiest uus ju Ruby-Affäre moal wier, dät die Mon uk privat naan Skoat Pulwer doocht. Un wo do Dreeguunere juun do Protäste juun Stuttgart 21 foargeen is, dät wiest uus, dät dät in Düütsklound uk nit fuul demokratisker is.

Mubarak häd sien Amt deellaid!

Näis uut Ägypten: Ätter do loange Proteste juun ju ägyptiske Regierenge häd Husni Mubarak ap n 12. Februoar 2011 sien Amt as Präsidänt, dät hie al sänt 1981 hiede, deellaid. Dät kwad Vizepräsidänt Omar Suleiman ap n Fräindai, n 11. Februoar  in’t stoatelke Wiedkiekjen. Hie kwad uk, dät Mubarak dät Militär ju Apgoawe roat häd, ju Macht tou uurniemen.

Deertou lät sik kweede, dät dät Militär ju Macht al häd. Dät Militär stoant (touminst noch apstuuns, af dät so blift, wol ju Toukumst wiese) ap ju Siede fon do Demonstranten. Dät waas deertruch muugelk, dät dät Militär aal ju Tied täämelk uunouhongsk fon ju Regierenge waas (so tou kweeden n Stoat in n Stoat).  So kuude sik dät Militär skutsend foar do Demonstranten staale un waas neen Woape in ju Hounde fon dän Diktator.

Nu blift tou hoopjen, dät die Militär-Räid, die hoast ju Macht in Ägypten häd, dät Lound uk in ju Demokratie fiert insteede fon een näie Diktatuur aptougjuchten.

Touminst do Ägyptere skiene optimistisk tou weesen: Jo skällen ätter wäkke Bigjuchte in Bliedskup bruurelk mäd do Suldoaten truch do Sträiten luuke.

Oulje-Lobby wäil stäärker as Natuurskuts

Washington D.C. – Nu, as neemens moor uur dät Oulje-Uungluk in dän Gulf fon Mexiko boald, do Saitengen nit moor uurloope fon aal düsse Ättergjuchte, nu häbe ap n trääden Januoar 2011 do Seekergaidsfoarskriften foar Ouljeboorengen in n Gulf fon Mexiko wier oun Strommegaid ferlädden.

Dät is nu foar Ploatfoarmen, do al foar dät Uungluk steen häbe, wier ferlööwed, sunner Uumewaareldskuts-Uurpröifenge in ju Joopsee ätter Oulje tou boorjen – bloot näie Ploatfoarmen mouten noch uurpröifed wäide.

Dät aal kumt deerfon, dät ju Oulje-Industrie mäd Unnerstutsenge fon ju republikoanske Paatäi ju US-amerikoanske Regierenge gewaltich unner Druk sät häbe. Jo kwieden t.B. dät der fuul Oarbaisploatse fon ouhongje un dät deer fuuls tou fuul Jäild in ju Ouljeboorenge investierd waas, as dät me dät nu ferbjoode kuud.

Düt Geböärnis wiest uus moal wier, dät ju Wirtskup fon ju Politik fuul wichtiger nuumen wäd as uur, toun Deel wichtigere Seeken – un wan sik een Regierenge truch do Medien tou Reformen twoangen sjucht, dan moaket ju foar n poor Mounde näie Witte, uum do dan ätters stilken wier aptoulöösen. So waas ju Reform ätter dät Ouljeuungluk daach bloot n Theoaterspil.

Striedige Köär in ju Älfenbeenkuste

Wäägen dän Buurgerkriech wude ap n 31. Oktober un ap n 28. November 2010 een Präsidäntskups-Köär in ju Älfenbeenkuste ouheelden, ju eegentelk al foar 2005 ploand waas. Nu rakt dät uur’t Resultoat fon düsse leeterde Köär deelde Meenengen: Ju uunouhongige Köär-Kommision kwad, die Oppositionsfierder Alassane Ouattara hiede ju Köär wunnen, wilst die regierengsnaie Ferfoatengsräid juunboalde un kwad, die al sänt 2000 regierjende Laurent Gbagbo waas die Winner. Bee „Winnere“ wuden ap n fjooden Dezember as Präsidänten fereediged, wiertruch dät nu twäin Präsidänten in ju Älfenbeenkuste rakt.

Ju Rebällenarmee look sik deerätter in’t Noude fon’t Lound tourääch, ju Regierengsarmee in’t Suude. Ju Deelenge fon’t Lound, as ju in dän Buurgerkriech waas, wäd also wier apbaud un die Buurgerkriech gungt eepenbeer daach fääre: Gbagbo-tjoue Dreeguunere häbe ap n füüften Desämber tweelich Ouattara-Ounhongere ärskeeten.

Gbagbo kwad ap n 18. Desämber tou do UN-Freetroppen, jo skuulen dät Lound ferläite, deeruum dät jo ju Köär nit näitroal juunuurstuuden.

Ap n 20. Desämber ferbood ju Europäiske Union Gbagbo, intouraisen.

Ap n 26. Moai boalde ju UNO fon fjautienduusend Fljuchtjende, do ätter Liberia wai wüülen, deeruum dät jo Nood foar dän trouenden Wierounfang fon dän Buurgerkriech häbe.

Europäiske Union, USA un UN-Seekergaidsräid kweede aal, me skuul Ouattara as Winner ounärkanne, man deerfon wolle Gbagbo un sien Ounhongere niks wiete.

Feruurdeelenge fon Jorge Rafael Videla

Jorge Rafael Videla waas mäd eenige Meedeedere sänt Juni wäägen Ferbreeken juun ju Moanskelkhaid bekloaged – nu mout hie Lieuwendsloang in’t Pieson.

Videla is n ee’emoaligen argentinisken Generoal un Diktator, die ätter n Putsk in 1976 tou sien Macht koom un hier bit 1981 beheelt. Hie liet sowät trüütichduusend Oppositionelle eenfach „ferswiende“, hie pienigede un möärende him. Sogoar litje Bäidene fon Oppositionelle wuden unner him twoangen, sik adoptierjen tou läiten un ätters uk toun grooten Deel möärend.

Nu is Videla touhoope mäd fjautien Meedeedere feruurdeeld, foar sien Lieuwendstied in n gewöönelk Pieson tou sitten.

Twist in ju ukrainiske Politik

Ju ukrainiske Flaage
Sänt Meerte is Julija Tymoschenko, ju ee’emoalige Premierministerske fon ju Ukraine, wier in ju Opposition. Dät roate ätter dän Machtwiksel al tou Begin sukke Baaleräien, nu, in n Desämber, is ju t.B. wäägen dät Betoaljen fon Räntjen uut Iennoamen, doo fon n Ferkoop fon Koolestofdioxidemmisionsgjuchte kuume, bekloaged. Ju säärm meent, dät dät nit juun do Witte gungt un haalt düsse Uumefläienge fon stoatelke Middele in düsse Kriesentied foar gjuchtfäidich. Man ju duur Kiew hoast nit ferläite un wan die Prootsäs foar hier ferlädden gungt, kon ju foar soogen bit tjoon Jiere in’t Pieson gunge.

Ouoardende uut hiere Paatäi häbe sik in’t Parlemänt iensleeten un juun dän Prootsäs demonstrierd, wierap Ouoardende fon ju Regierengspaatäi juu Doore apbrieken un een Slooeräi äntstuude, wier sogoar Stoule truch dät Parlemäntshuus floogene. Deerbie moasten tjo Oppositionelle in’t Kroankenhuus.

Tymoschenko meent, hiere Bekloagenge waas een politiske Intrige truch ju Regierengspaatäi.