Kategorie-Archiv: Seelterlound

Läip Äidbieuwjen bie Japan mäd Skoad oun n Käädenkroasjewierk

Foar ju Kuste fon Tōhoku, ju noudaastelke Region fon’t japoanske Ailound Honshū, roat it n läip Äidbieuwjen, dät Brounde un Tsunamis äntstounde liet un oun’t Käädenkroasjewierk „Fukushima I“ Skoad diede.

Deer is n Läk in’t Köilengssystem, wiertruch Baadenstikken uut dän Köilwoater ruutkiekje un die Druk fon dät Seekergaidsbak steech oun. Läipe Foulgen fon dän Skoad oun’t Käädenkroasjewierk sunt noch nit bikoand, man dät kuude noch wäkke reeke: Wan ju Köilenge heel un aal uutfaalt, kon dät tou Käädensmilten kuume, un do Japanere baale noch deeruur, af jo, uum dän Druk tou minnerjen, radioaktiven Damp uut dän Reaktor ouläite, wiertruch oaber radioaktiv Tjuuch in ju Atmosphäre un deermäd in dän Rien un in aal ju Uumewaareld un dän Aaden fon’t Fäild kumt. Uum dät Käädenkroasjewierk hääruume sunt noch fuul Ljuude evakuierd wuden. Ju Luftwoape fon do Fereende Stoaten mout Köilmiddel foar’t Käädenkroasjewierk brange, uum ju Gefoar tou minnerjen.

Deer sunt al soogentien Offere fon’t Äidbieuwjen bikoand, man dät rakt Fermoudengen, dät dät noch moor sunt, uumdät sunne Tsunami-Wooge haager is al so moonich een Ailound inne Suudsee.

Näis uut Libyen fon n tjaanden Meerte

Ras Lanuf wäd fääre bombadierd, Az-Zawiyya is fon ju Regierenge tourääch ärooberd wuden. Die Ferdäägengsminister Abu Bakr Younis un die loangjierige Geheemtjoonst-Boas Mustafa al-Kharoubi duuren sänt jäärsene hiere Huuse nit moor ferläite, deeruum dät jo wät juun Gaddafi sien Militär-Aktionen kweeden häbe.

Frankriek häd dän oppositionellen Nationoalräid, die sik as Uurgongsregierenge sjucht, däälich as eensige legitime Fertreedenge fon’t libyske Foulk ounärkoand. Frankriek is die fäärme europäiske Stoat, die dät so sjucht.

Beeterje sik do USA? Bolde neen Waigjuchtenge moor in Illinois.

Rakt dät een Beeterenge in do USA?

Wan sik do USA uk säärm jädden as gjuchtfäidich präsäntierje, wan jo uk jädden so dwo, as wieren do gans foaroun, wät Moanskengjuchte oungungt – so mouten wie bloot ap do Waigjuchtengen un ju noch aaltied bruukte Folter („Waterboarding“) kiekje, af ap dät Guantanamo-Leeger, dät bolde as n Konzentrations-Leeger lät, uum tou sjoon, dät do USA, wät Moanskengjuchte oungungt, noch joop in’t Middeloaler sitte.

Man annert sik deer wät?

Ju buppestoundende Bielde lät uus sjo, dät ju Masse fon do Waigjuchtengen sänt sowät 2000 goud ärkanboar touräächgungt.

Un in dän Buundesstoat Illinois wude ap n njuugenden Meerte 2011 n Wit unnerteekend, dät dät fon n fäärme Juli oun neen Waigjuchtenge moor reeke skäl. Fon  nu oun mouten do al Feruurdeelde bloot noch lieuwendsloang in’t Pieson sitte. Deermäd is Illinois die säkstienste US-Buundesstoat, wier dät neen Waigjuchtenge moor rakt.

Näis uut Libyen fon n 7. Meerte

Libyen, ap n 7. Meerte 2011:

Ras Lanuf, wier do Apstoundiske al jäärsene n Bombenfljooger ouskeeten häbe, wude däälich wier bombadierd. Ju Regierenge kwä, ju hiede in düsse Stääd ju Macht uurnuumen, man dät is een Löägense, ju fermoudelk deertou tjoont, uum ju Bifoulkenge ap ju Regierengssiede tou hoolden. In Weerhaid hoolde do Apstoundiske noch ju Macht in Ras Lanuf. Fuul Ienwoonere sunt oaber al uut Nood foar do Bomben fljuchted.

Ben Dschawad wude fon Regierengssuldoaten tourääch-ärooberd.

Dät rakt Fermoudengen, dät do USA mäd n Apkloorengsfljooger mäd Radar sänt moorere Deege ju libyske Luchtruumte uurkiekje. Fääre wäd däin häbe jo noch nit.

Libyen: Noch aaltied neen Beeterenge tou sjoon.

Ju Regierenge häd Deele fon Az-Zawiyya ärooberd, man die Kääden fon ju Stääd is noch in ju Hounde fon do Apstoundiske.

Ap n füüften Meerte waas ju eerste Mäitenge fon dän oppositionellen Nationoalräid in Bengasi. Juust oun düssen Dai bigonnen wier Luftoungriepe in dät Aaste fon Libyen. Ap n säksten Meerte is bie Ras Lanuf n regierengstjouen Bombenfjooger truch do Apstoundiske ouskeeten wuden, wierbie bee Monskupsmeegliedere stuurwen sunt. As britiske Geheemtjoonstmeegliedere un Suldoaten mäd do Apstoundiske in Bengasi baale wüülen, sunt jo foar kuute Tied fäästnuumen wuden, man jo doarsten ätters dät Lound daach mäd hiere Skip wier ferläite. Uum Ben Dschawad wäd ätter do lääste Mäldengen noch läip kamped.

Rusk Äidgaas wäd moor un daach djuurer

Dät ruske Äidgaasunnerniemen Gazprom wol fon’t Jier 152 Millioarden Kubikmeetere Äidgaas insteede fon in’t foaren 140 Millioarden Kubikmeetere ätter Europa wai lääwerje.  Die Pries jee duusend Kubikmeetere skäl fon 308 Dollar ap 352 Dollar (258 Euro) stiege. Dät bigjuchtede ap n alften Februoar n Baaler fon dät Unnerniemen. Die Pries sticht, uumdät ju Konkurrenz in’t naie Aaste uk nit moor so fuul Oulje un Gaas förderje kon. So mouten do, wät jo uut dän Gruund pumpje, juurer ferkoopje. Un wan ju Konkurrenz uk juurer is, kon dät ruske Unnerniemen sik uk n haageren Pries ferlööwje un so moor Jäild fertjoonje.

Touminst twäin Wulfe wier in Läichsaksen

Ätter dät 2007 aan fon twäin Wulfe in Läichsaksen illegoal doodskeeten wuden is, sunt do Natuurskutsere nu wier gjucht bliede, dät aan näien ätter Läichsaksen ienwonnerd is.

Al Eende Meerte is tichte bie Hambuurich al eenjierigen Wulf fotografierd wuden, man deer waas je so nai bie’t Skeed nit seeker af die blift. Fielicht is dät die sälge, man wan nit, kuud dät sogoar träin Wulfe reeke.

Wan do Geslächte paasje un do Dierte nit tou nai mädnunner früünd sunt, kon me ap een Foamielje fon Wulfe in dät Buundeslound hoopje.

In Chile Vulkoan Puyehue uutbreeken

Die Puyuhue, aan Strato-Vulkoan in do Anden in’t suudelke Chile, is ap n 5. Juni 2011 uutbreeken. Me häd al aan Dai in’t foaren 3500 Ljuude deer wäch hoald, as me een Smook-Wulke saach. Die Vulkoan smeet sin Rout tou nu tou täämelk fier – sogoar hunnert Kilomeetere aastelk, in Argentinien, koom dät noch as n swoten Snäistoarm deel.

Ju buppe stoundene Bielde wiest nit juust düssen Vulkoan, dät is eenfach een Bielde, wo suk n Strato-Vulkoan apbaud is – Een Biwierkenge ätter een Bielde fon n „United States Geological Survey“

Libyen: Fljoogere ful mäd Lieken – man uk ju Opposition wäd stäärker

Jäärsene, ap n 24. Februoar 2011, roate dät Bigjuchte, dät heele Fljoogere mäd Lieken bileeden wäide, do in Wüüstengestriche broacht wäide. Moorere Stääde sunt al uurnuumen fon Apstoundiske. Uum az-Zawiya wude noch läip kamped. In Tripolis is jäärsene min geböärt, deeruum dät deer dät maaste Gaddafi-tjoue Militär seet. Un Gaddafi bitoalt Suldoaten uut Kenia, Mali, Niger un dän Tschad, do in’t foaren oarbaidsloos wierene, deermäd jo do Demonstranten uumebrange. Man touminst wuden Gaddafi-sien un wäkke uur Konten fon libyske Politikere un hiere Familien in ju Swaits speerd.

Däälich, ap n 25. Februoar, skäl n Marsk fon do Millionen ätter Tripolis wai gunge. Wier häbe sik wäkke Suldoaten, sogoar in n Stääddeel fon Tripolis, oun ju Opposition ounsleeten. Uk do Suldoaten, do dän Internationoalen Lufthoawen Mitiga tichte bie Tripolis bisät hieden, moakje nu bie dän Apstound mee. Wäägen dän Marsk rakt dät in do uumelääsende Steeden al Kampe. Middeges bigon uk dät Skjooten in’t Säntrum fon Tripolis. Ap älkunaan, die ap ju Sträite is, wäd skeeten.

Me skuul oaber nit ferjeete, dät ju Opposition nu uk Suldoaten häd, do touminst do bifräide Gestriche biwoakje – een militäriske Bifräiengsaktion is hoast noch nit bikoand, wan uk ju Opposition per SMS toun Marsk fon do Millionen apruup, un kwad : „Läited uus düssen Fräindai toun Fräindai fon ju Bifräienge moakje.“

Ju kleeuwede Tunge fon ju wäästelke Politik

Wät meent nu eegentelk ju wäästelke Waareld tou do Proteste un Revolutionen in ju arabiske Ruumte?

Mubarak sien Regierenge goolt in ju wäästelke Politik algemeen as Bollwierk juun islamisken Fundamentoalismus. Logisk. Soloange aan Diktator ju Macht häd, häd uurs een politiske Gjuchte niks tou kweeden. So konnen do wäästelke Stoaten hiere Skipe uunhinderd truch dän Suez-Kanoal fiere läite un häbe n wirtskupelken Foardeel. Deerfoar häd dät Wääste fuul Äntwikklengshälpe un Militärhälpe in dät Lound smieten. Die Ätterdeel: Ju Demokratie häd juust so min tou kweeden as die Islamismus.

Säildsoam. Häbe do USA sik nit aaltied dän grooten Demokratie-Branger in’t Naie Aaste spield? Of gungt dät deer fielicht bloot uum Oulje? Un nu äntstounde in ju arabiske Ruumte fonsäärm demokroatiske Biwäägengen, un dät toun grooten Skräk fon do USA. Touminst eenige EU-Politikere (buute sukkewäkke as Berlusconi, do eepen uum Mubarak truurje) hääbe skälmsk touroat, dät Mubarak hieren Favorit waas – man dät dät nu daach goud is, dät hie wääge is.

Hoast häbe uurigens do Fereende Stoaten Nood, dät do demokratiske Protäste in’t Käningriek Bahrain Ärfoulch häbe. Dät is daach n wichtigen Partner foar him!

Neemens weet, af do demokratiske Protäste Ärfoulch häbe. Fielicht kuume deertruch näie Regierengen, do juust so lälk sunt as do ousätte. Man neemens skäl kweede, dät deer neen goude Ousicht bääte stoant, un neemens skäl kweede, dät him düsse Protäste nit hoopje läite…

Un do USA as Demokratie-Branger, do kon me bloot uutlaachje: Mongs kumt deer n Köärbidroach oun’t Daisljoacht, mongs sjucht me dän uk nit, un moor as two Paatäie kuume so af so nit an ju Macht. Un do Waigjuchtengen – toun Deel sogoar, wan ju Äntskeedenge fon’t Gjucht eepenboar ferkierd is – juust so as dät Guantanamo-Leeger, aal dät wiest uus, dät wie’t bie do USA mäd n System tou dwoon häbe, dät moroalisk noch in ju Steentied ounsiedeld is.

Jee, un in Europa? Italien unner Berlusconi konnen wie fluks ferjeete, die Mon hiede sogoar moal Ferbiendengen tou ju Mafia, un hoast wiest uus ju Ruby-Affäre moal wier, dät die Mon uk privat naan Skoat Pulwer doocht. Un wo do Dreeguunere juun do Protäste juun Stuttgart 21 foargeen is, dät wiest uus, dät dät in Düütsklound uk nit fuul demokratisker is.

Libyen: Moor as 200 Ljuude möärend

TRIPOLIS – Ju Opposition in Libyen kwad, deer sunt bie do Proteste in dät Lound moor as 200 Moanskene stuurwen. In ju stääd Bengasi häbbe n Deel fon do Suldoaten sik ounsleeten bie do Demonstranten. Ferskeedene Stääde skällen, so kwad dän opposition, befräid weese.

Algemeen sjucht dät oaber läip uut. Al-Gaddafi sien lälke Regierenge skjouet neen Bloudferjooten, uum oun ju Macht tou blieuwen. Jo häbe Dreeguunere af Suldoaten ap do Täke sät, do skjoote deel in ju Masse fon do Demonstranten. Deer skällen uk Pansere ounsät wäide juun do Demonstranten.

It blift also bloot noch tou hoopjen, dät ju Toal fon do tou do Demonstranten uurronnene Dreeguunere un Suldoaten fääre ounwoakst, deermäd jo een äächte Muugelkhaid häbe, Al-Gaddafi ou tou sätten.

Toalstried in dän spoansken Foutbaal

Raül Agné. Klik ap ju Bielde um dän film mäd do Journalisten tou bikiekjen.

GIRONA – Die Foutbaltrainer Raül Agné is dul un ful wächgeen ätter Bimäärkengen fon Spoanske  Journalisten.

Agné is Trainer fon n Girona FC, n Katalanisken Fereen in ju spoanske twäide Division. Ätter dät spiel juun Huesco (1-0 foar Girona), ärskeen trainer Agné bie ne Prässekonferäns. Hie wuude fon n Journalist fräiged ap Katalanisk un Agné begon mäd sien Oantwoud, man do Spaniske journalisten galpeden, hie skuul ap Spoansk sien Oantwoude reeke. Agné kwad, hie antwoudet in jusälge Toal as ju Froage staald is. Hie fräigede do Journalisten of jo uk Probleme hieden mäd Ängelske Froagen un Oantwoude. Uumdät do journalisten nit apheerden, kwad er: “Hierfon kriege iek hier n läip geföil. Wie moakje neen prässekonferänts.“ Hie stuude ap un ron wäch.

Fräisen konnen .fr bruuke

Do Fräisen uut Wääst-Fräislound häbbe een Websteede moaked wiermäd jo een .fr-Domain anfräigje konnen. Deermäd konne do Fräisen sik no wreeke oun Napoleon, so stoant dät ap ju Websteede skrieuwen.

Ju Websteede is een Initiative fon twäin truchdrieuwene Unnerniemere. Dät Projäkt is uutfierd fon Niederloundske Unnerniemere ut do Niederlounde un Fräiske unnerniemere ut Wääst-Fräislound.

Wät Roomelse fon Wellington leere kon

Seelter un Maori sätte sik een Foulk juust as dät uur foar dän Ärhoold fon hiere bitrouede Minnerhaide-Toal ien. Man die Skäddeler Karl-Peter Schramm sjucht do Näiseeloundere in n Foardeel:  „Do sunt fuul beeter apstaald as wie.“ Uk Christian Wulff wiesde Interesse oun do bitrouede Toale.


Christian Wulff koant bee do Minnerhaide-Toale: ju fon do Seelter do hie fergeene Suumer as Ministerpräsidänt in Skäddel bisoachte, un ju fon do Maori

Seelterlound/Wellington – 18 400 Kilometer un alwen Tiedsoonen lääse twiske dät Seelterlound un Näiseelound. Daach sunt jo sik naier, as dät toufäärme skient, as Karl-Peter Schramm, SPD-Räidsheer un Foarsitter fon’t düütske Büro foar Toalminnerhaide, bie Bisäike fääststaald häd. In bee do Regionen reeke sik Ljuude Moite, bitrouede Toale tou rädjen: dät Seelterske in’t Seelterlound un dät Maoriske in Näiseelound. Bee toue uuttoustierwen, uumdät jo aaltied minner Baalere häbe.

„Minnerhaidetoale hääbe aaltied wät touhoope“, kwä die Skäddeler Schramm. Die Toal-Bimöide waas al twäie in Näiseelound. Dät Bimöien fon do Ienwoonere, hiere litjer wäidende Toal tou rädjen, is him deerbie nit äntgeen. Man do Näiseeloundere sunt do Seelter deerbie uum n poor Jiertjaande foaruut. Eerste iedenst tou niemende Fersäike, dät Maoriske tou rädjen, gunge bit in do 1980er Jiere tourääch. Do fäärme „Immersion Schools“ – Skoulen mäd twotoaligen Unnergjucht – wuden 1981 iengjuchted.

In’t Seelterlound deerjuun wude eerste foar kuute Tied dät aal tougjuchte moaked foar twotoalige Bäidenstuune un Litje Skoulen. „Do Maori sunt fuul beeter apstaald as wie“, kwä Schramm: „Do häbe een heel un aal uur Staalenge in’t Lound as wie.“ Die 62-Jierige naamt toun Biespil een wiede Maori-Kultuur un twäin Wiedkiekerkanoale ap Maorisk.

Uurs een Parallele: Bee do Toale häbe juust dän sälgen prominenten Unnerstutser. Buundespräsidänt Christian Wulff boalde as Ministerpräsidänt fon sien Interesse foar bee do Toale, bie Bisäike in’t Seelterlound 2010 un in Näiseelound 2007.

Un wät kon Roomelse fielicht fon Wellington leere? Schramm: „Wie skuulen oolde Gebruuke wier tou Lieuwend brang, uumdät bie n Toal-Ärhoold fuul uur Kultuur lapt.“ Un fon ju Uutduur un dän Stolt fon do Maori kuuden do Seelter leere, fiendet Schramm. Man sänt ju EU-Charta sjucht die Skäddeler sien litje Toalmeenskup ap n gouden Wai.

Wälle: www.ga-online.de 9.2.2011

Tjosproakige Koastere

Ljouwert – Ju pädagogiske Hoochskoule in Ljouwert in Wäästfräislound häd nu n tjosproakigen Studiengong begind. Hier leere do toukuumende Koastere foar Litje Skoulen uum mäd dän tjosproakigen unnergjucht in dät Niederloundisk, Ängelsk un Fräisk tou oarbaidjen. Henk Wolf is dän koordinator fon disse studiengong. Hie kwad, ju maaste tied ferbrange do Studänten mäd Foarleesengen fon gewöönelke eensproakige studiengonge, kuume oaber twäie bit träie in ju wiek deerfoar touhoope uum Fräisk, Ängelsk un Sproakwietenskup tou leeren. In Wääst-Fräislound rakt et intwiske sowät 40 tjosproakige Litje Skoulen, wierfoar disse näie Uutbildenge ounweendet wäd.

Wälle: It Nijs

Wo aleer Mönke un Nunnen lieuweden

Johanniterkapälle Bokeläsk

Informations-Säntrum wäd in Meerte ienwäid

Bokeläsk/Nieuweschans – Sänt fuul Mounde sunt do Hondwierkere al in’t Huus ieuwenske ju Johanniterkapälle tougong, wier aleer die Pestoor woonde. Nu is die Uumebau fon’t Huus toun Informations-Säntrum al bolde kloor – it skäl ap n Middewiek, 16. Meerte, fierelk eepend wäide.

Dät oolde Pestoorshuus wude in n Roome fon n düütsk-holloundsk Projekt toue Apgjuchtenge fon historisk-archäologiske Informationspunkte toun Informations-Säntrum uumebaud, dät uur ju Klaastergeskichte fon n Johanniter-Oarden in do noudelke Kustengestriche informiert.

Nit bloot monken Säärkenbauinteressierde häd sik ju Ättergjucht uutsprat, wät foar n historisk Juuweel dät Seelterlound mäd düsse Kapälle häd – Uumdät ju Johanniterkapälle dät eensige noch ärheeldene Bauwierk fon aleer 24 Klaastere fon do fräiske Johannitere un deermäd n steenen Tjuuchnis fon ju Klaastergeskichte fon dän Johanniter-Oarden is.

In Bokeläsk is nu een Klaasterkapälle, ju aleer dät gäistige Säntrum fon een litje Oardensmeenskup fon Johanniternunnen un -mönke waas. Sowät 1132 siedelden sik toun fäärme Moal Benediktinermönke ap fräisken Boudem oun, him foulgeden – as uk in Bokeläsk – do Johannitere. Do Oardenshuus un Klaastere looken sik in düsse Tied bit ap dän Gruund fon do Niederlounde fon däälich. In’t Informations-Säntrum ärfiere do Bisäikere wät uur’t Lieuwend fon do Goddessustere un -bruure bit tou hieren Wäägegong uut Seelterlound in’t 16. Jierhunnert.

Uur dän niederloundsken Twiech fon do Johannitere informiert al aan archäologisken Informationspunkt in Bad Nieuweschans, die in Juni fergeen Jier eepend wude. Mäd ju Apgjuchtenge fon’t näie Informations-Säntrum in’t Seelterlound wäd nu ju heele Äntstoundengsgeskichte fon n Oarden ruund uum dän düütsk-holloundsken Dullert-Gestrich biljuchted.

Aal do Uutgoawen foar do Mäitnoamen ap düütske un holloundske Siede sunt touhoope sowät 577000 €. Monken do Bitoalere waas t.B. die Europäiske Fonds foar Regionoale Äntwikkelenge.

Wälle: Nordwest-Zeitung, 5. Febr. 2011

ANZEIGE

Millionenprotest in Kairo geplant

KAIRO – Mit einem Aufruf zum Millionenprotest steuert der Machtkampf in Ägypten einem neuen Höhepunkt zu.

Für den „Mega-Protest“ gegen Präsident Husni Mubarak will eine oppositionelle Jugendbewegung am Dienstag in Kairo mehr als eine Million Menschen auf die Straße bringen. Das berichtete der arabische Fernsehsender Al-Dschasira.

Unterdessen wurde bekannt, dass die Armee in Ägypten im Konflikt zwischen der Opposition und dem Regime Zurückhaltung üben will. „Wir werden keine Gewalt gegen die Bürger einsetzen. Wir verstehen die Forderung der Bürger“, hieß es in einer am Montagabend verbreiteten Erklärung.

Hunderte Friesen und Deutsche haben Land verlassen

Während die Demonstranten mit ihren Protesten versuchen den Präsidenten zum Rückzug zu bringen, haben hunderte Deutsche am Montag das Unruheland Richtung Heimat verlassen. Der greise Staatschef hielt am Montag an seinem Amt fest und gab seinem neuen Ministerpräsidenten Ahmad Schafik die Order, angekündigte demokratische Reformen umsetzen. In seinem neuen Kabinett finden sich allerdings nur etwa ein Drittel neue Minister, wie bei der Vereidigung deutlich wurde. Treue Gefolgsleute blieben im Amt.

Die Opposition beharrt auf den Rücktritt des seit 30 Jahren regierenden Staatschefs. Friedensnobelpreisträger Mohammed el Baradei bekräftigte seine Forderung nach einer Regierung der Nationalen Einheit, an der er auch ein führendes Mitglied der islamistischen Muslimbrüder beteiligen will. Israel reagierte alarmiert. Rund um den Globus fielen angesichts der Unruhen die Aktienkurse, der Ölpreis stieg.

Obama: ‚Friedlicher Übergang‘

US-Präsident Barack Obama rief zu einem friedlichen „Übergang“ in Ägypten auf. Nach Angaben seines Sprechers Robert Gibbs wollen die USA „einen geordneten Übergang zu einer Regierung“ unterstützten, „die auf die Bestrebungen des ägyptischen Volkes eingeht“.

Die EU will die Ägypter in ihrem Streben nach mehr Demokratie unterstützen, hält sich in der Kontroverse um Mubarak aber weitgehend zurück. Ruhe und Ordnung im Land wiederherzustellen und anschließend freie Wahlen zu gewährleisten, sei oberstes Ziel, betonten die Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel.

EU für Demokratie

Die EU dürfe sich dabei aber nicht auf eine Seite schlagen, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle. „Die Europäische Union nimmt nicht Partei für einzelne Personen, sondern nimmt Partei für die gute Sache der Demokratie, der Meinungsfreiheit und der Menschenrechte. Und der Rest ist eine Angelegenheit, die im Dialog in Ägypten selbst entschieden werden muss“, betonte er.

Vor dem Hintergrund der Unruhen in Ägypten vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr israelischer Amtskollege Benjamin Netanjahu in Jerusalem eine engere Zusammenarbeit.

El Baradei will in eine Regierung der nationalen Einheit neben dem Vertreter der Muslimbruderschaft zwei Richter, einen Militär und diverse Oppositionspolitiker holen. Allerdings wurde deutlich, dass es auch innerhalb der ägyptischen Oppositionsparteien keine einheitliche Position für El Baradei gibt. So erklärten die liberale Traditionspartei al-Wafd und zwei weitere Oppositionsparteien, El Baradei spreche nicht in ihrem Namen.

Medienrede von Mubarak

In einer Erklärung im Namen Mubaraks, die von den staatlichen Medien veröffentlicht wurde, hieß es: „Es soll künftig mehr Raum geben für die Beteiligung der Parteien am politischen Leben mit dem Ziel, eine freie demokratische Gesellschaft zu schaffen, wie dies alle Menschen wünschen.“ Regierungschef Schafik solle sich zudem um den Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Korruption kümmern.

Wie an den Vortagen versammelten sich auch am Montagnachmittag wieder tausende Demonstranten auf dem zentralen Tahrir-Platz in der Hauptstadt Kairo. Ein Aufruf zum Generalstreik, der in der Stadt kursierte, wurde nicht flächendeckend befolgt. Die ägyptische Armee nahm sechs Mitarbeiter des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira fest, ließ sie kurz darauf aber wieder frei. Ihre Ausrüstung wurde beschlagnahmt, wie der Sender berichtete.

Deutsche Botschaft organisiert Konvoi

Die deutsche Botschaft in Kairo organisierte aus Sicherheitsgründen einen Konvoi von etwa 140 Deutschen zum Flughafen. Ausreisen konnten vor allem Angehörige von Diplomaten und anderen Deutschen, die in der ägyptischen Hauptstadt arbeiten, berichtete eine dpa-Korrespondentin. Zwei Flugzeuge brachten binnen weniger Stunden Hunderte Deutsche nach Frankfurt.

Wegen der unsicheren Lage verschärfte die Bundesregierung ihre Reisehinweise, gab aber weiter keine generelle Reisewarnung heraus. „Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Ägypten aufgrund der instabilen Lage derzeit ab“, hieß es in Berlin. Andere Staaten wie die USA, Griechenland, die Türkei, Australien, Indonesien oder Indien kündigten hingegen Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger an oder flogen diese bereits aus. Charterflüge nach Hause organisierten auch Firmen wie der Energiekonzern RWE oder der Handelsriese Metro. Das Deutsche Archäologische Institut stellte seine Grabungsarbeiten in dem Land vorübergehend ein.

Die Leitung der Deutschen Schule in Alexandria hofft ebenfalls auf baldige Ausreise. Es gebe in der Stadt keinerlei staatliche Ordnungsmacht mehr, sagte Schulleiter Hubert Müller der dpa. Bürgermilizen ersetzten die nicht mehr vorhandene Polizei. „Wir erleben hier immer wieder, dass Leute zusammengeprügelt oder gar verschleppt und auch getötet werden mit Messern und Säbeln.“

Peres warnt vor Islamistenregime

Der israelische Staatspräsident Schimon Peres warnte vor der möglichen Machtübernahme eines radikalen Islamistenregimes in Ägypten. Die Herrschaft religiöser Fanatiker wäre nicht besser als ein Mangel an Demokratie unter dem ägyptischen Präsidenten Mubarak, sagte Peres. Israel pflegt mit Mubarak seit 30 Jahren gute Beziehungen und ist an Stabilität im Nachbarland interessiert.

In der Nacht hatte es in Kairo weniger Plünderungen und Brandschatzungen gegeben, weil Soldaten stärkere Präsenz als in der Nacht zuvor gezeigt hatten. Auch die Polizei, die sich nach der Eskalation der Proteste weitgehend zurückgezogen hatte, war in einigen Stadtvierteln wieder zu sehen. Am Montag galt bereits ab 15.00 Uhr (14.00 MEZ) eine verlängerte Ausgangssperre. In den Nächten davor war sie kaum beachtet worden – weder von demonstrierenden Regimegegnern noch von Plünderern und Räubern, die Städte terrorisieren.

Dööntjen: Robbi Roboter mien goude Fent

Roomelse. Dät is nu ja wäil moonige Jiehre häär, man dät is so spoasich. Dät mout iek jou ieuwen fertälle. Jan Cornelius, die plattdüütske Läidermoaker uut Jemgum waas tou’n Kinderfestival in uus Aula inne Skoule. Dät waas sun froaien Ättermiddai. Uus Kinderchor soang mäd Cornelius sien plattdüütske Läidere. So uk dät Läid „Robbi Roboter“. Hie moate jädden, dät een Bäiden appe Bühne kumt un dän Roboter moaket.. Dät wüül dan Michael wäil fluks. Nu geen dät los. Wie aal hieden Täkste kriegen un soangen uk mee: Robbi Roboter, du büst mien goude Fent.

Michael hiede sien Seeke uuremäite goud moaked. Cornelius fraude sik un fräigede dän Wäänt: „Wäist du denn uk, wat eein Fent is?“ Fonsäärm wiste Michael dät, hie is ja die Suun fon aan grooten Buur. Deeruum ruup hie nu gans luud: „Dat is eein Trekker!“ Do geen dät Laachjen los. Rektor Strotmann fäl foar Laachjen boalde räggels fon sin Stoul. Oaber die Wäänt hiede daach gjucht, of nit?

Fertäld fon Gretchen Grosser, NWZ 29. Jan. 2011

51. Interfriesisches Bauerntreffen Anfang Februar in Nordfriesland

Seit einem halben Jahrhundert steht alljährlich der Erfahrungsaustausch unter den friesischen Bauern fest auf dem Terminkalender vieler Landwirte. Abwechselnd findet das Bauerntreffen in den drei Sektionen Ost, West und Nord des Interfriesischen Rates statt.

In 2011 ist Nordfriesland an der Reihe. Anfang Februar stehen zahlreiche Besichtigungen auf dem Programm. Aber auch das Kennenlernen und gemütliche Beisammensein kommen nicht zu kurz. Genauere Informationen können erfragt werden über info [@] friesenrat.de

Gretchen Grosser übersetzt Kästners „Fliegendes Klassenzimmer“

ROOMELSE – Das neue Projekt bereitet ihr Kopfzerbrechen. Seit Tagen sinniert Gretchen Grosser über den passenden Einstieg. „Wenn ich nur wüsste, wie ich anfange“, sagt die 76-Jährige, legt die Stirn in Falten und gibt zu, „manchmal ein wenig zu genau zu sein“. Den „Struwwelpeter“ gerade ins Saterfriesische übersetzt, hat die nimmermüde Ramsloherin bereits das nächste Werk vor dem geistigen Auge: Erich Kästners „Fliegendes Klassenzimmer“. Ob sie Professor Walter Sauers Wunsch – der Hesse verlegt Literatur in Minderheitensprachen und hätte Kästner gerne ap Seeltersk – einfach hätte
ausschlagen können? Die kleine, zierliche Frau lacht, während sie heißen Tee in eine blau-weiße Tasse gießt: „Ich hatte auch den Struwwelpeter abgelehnt.“ Doch hartnäckig habe Professor Sauer sie wieder und wieder gebeten, Wilhelm Buschs Klassiker in die altfriesische Sprache zu übertragen. Bis sie „Ja“ sagte. Vielleicht wollte die Saterfriesin den Überredungskünsten des Professors dieses Mal vorgreifen. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie gar nicht anders konnte. Weil sie nicht stillsitzen kann. Weil Schreiben und Übersetzen sie geistig fit halten. Weil sie schlichtweg Spaß daran hat, sagt Gretchen Grosser, die eigentlich Margaretha heißt.

Den Vornamen hört sie aber nicht gern, „weil er so fremd klingt“. Wörter, Bücher und Schreibmaschinen haben Grossers Leben schon bestimmt, als sie selber noch keinen Gedanken daran verschwendete, jemals eigene Geschichten zu verfassen. „Schon als Kind habe ich Bücher verschlungen“, erzählt die Frau mit dem dunklen schwarzen Haar, das von feinen grauen Strähnen durchzogen
ist. Später arbeitete Gretchen Grosser als Stenotypistin und Buchhalterin,
gebar und erzog vier Kinder. Ihr erster Mann starb früh. Mit dem Rentenalter ab
1992 kamen die eigenen Geschichten. Als der „Seelter Buund“, dessen Kassierin
Grosser zwölf Jahre lang war, befand, „wir müssen mal ‘was ap Seeltersk aufschreiben“, hatte sie eine neue Aufgabe. „Ich setzte mich mit meiner kleinen Erika-Schreibmaschine hin und schrieb Geschichten auf“, blickt sie zurück. Ihr Debüt als Autorin feierte die Saterländerin vor fast 20 Jahren im GA – bis heute schreibt die Literaturliebhaberin für den GA. Den „Kleinen Prinzen“ übersetzte sie ebenso wie den „Kleinen Häwelmann“. Und wird nicht müde, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Ihr Mann Gregor schüttelt den Kopf: „Das kann auch mal zu viel werden“, grummelt er, lässt aber im nächsten Moment durchschimmern, dass er es gewesen war, der seiner Frau erst den Computer und dann den Laptop geschenkt hatte. „Was hat sie geschimpft!“, erinnert sich der Ehemann, der seit einem Schlaganfall vor drei Jahren im Rollstuhl sitzt. Dabei habe der PC die Arbeit der Saterfriesin erst erleichtert. Nein, die kleine „Erika“ wolle sie auch nicht zurück, lacht die Seniorin. Dann fällt ihr wieder der Einstieg ein, der noch fehlt, um dem neuen Literaturprojekt Schwung zu verleihen. Womöglich liege das daran, dass sie älter werde, stellt die vitale Mittsiebzigerin fest. Oder daran, dass ihr der Zugang zu diesem Stück Kinderliteratur fehle. Und: „Für einige Begriffe finde ich einfach kein saterfriesisches Wort“, ärgert sich die Perfektionistin.
Dann, so Grosser, müsse es bei der hochdeutschen Entsprechung bleiben. Kunstwörter erfinde sie nicht, sagt sie resolut. Aber: Bis zur Vollendung bleibt Gretchen Grosser noch ein Jahr Zeit. Denn ihr Auftraggeber ist zwar hartnäckig, aber geduldig.

Quelle: General-Anzeiger