Schlagwort-Archiv: Nasdaq

US-Unnersäikere säike do Nasdaq-Hackere

NEW YORK – Ju Säike ätter do Ientringere in do Reeknersysteme fon ju US-Technologie-Knippe („Börse“) Nasdaq lapt mäd Ounsträngenge

Man dät roate noch neen heete Spuur, bigjuchtede dät „Wall Street Journal“ ap n Moundai unner Biroupenge ap Ljuude, do do Ärmiddelengen iensjo konnene. Ap maaste woarskienelk skient hoast, dät do Hackere dät ap stilkene Firmeninformationen ousäin hieden. Man sogoar n terroristisken Bäätergruund wäd nit heel un aal uutsleeten.

Do Hackere wieren al foar Mounde in een Nasdaq-Internetploatfoarm mäd Noome „Directors Desk“ ientroangen, as die Knippenbidrieuwer nu bistäätigede. Uur „Directors Desk“ konnen do Fierengsriegen fon knippennotierde Bidrieuwe wichtige Dokumente uuttuuskje. Skuulen sukke binnere Informationen as t.B. Uurnoameploane af Geskäftstoale in do Hounden fon Kriminelle faale, kuuden do sik deer Millionen Dollar mäd fertjoone.

Stilkene Unnersäikengen

Do Ienbroake wieren ju Nasdaq Eende fergeen Jier apfaald, jo hieden deer ap ju Knippenuurwoakenge SEC un do Stroafferfoulgengsbihöörden ienskaltet. Do Unnersäikengen ronnen stilken ou, bit dät Wall Street Journal deer Wiend fon kreech un dän Fal ap n Fräindai eepentelk moakede. Ju Nasdaq häd ätter oaine Angoawen Sluupgate, truch do do Hackere ientroangen wieren, intwiske fersleeten.

Ieuwenske do Buundesdreeguunere fon’t FBI unnersäkt uk die Secret Service. Ju US-Regierenge täld do Knippen juust so tou ju wichtige Nationoale Infrastruktur as t. B. Energie-Nätte. Ju Nasdaq is ieuwenske ju New York Stock Exchange een fon do grootste Jäildhonnelsploatse fon’t Lound. Dät eegentelke Honnelssystem, uur dät älken Dai uuntällboare Wäidpapiergeskäfte ousleeten wäide, wude fon dän Oungriep oaber nit roaked.