Schlagwort-Archiv: NYSE Euronext

Touhoopesluutenge twiske Düütske Knippe un NYSE Euronext?

NEW YORK – Ju Düütske Knippe („Börse“) un NYSE Euronext sluute sik toun Waareldgrootsten Knippenounbjooder touhoope.

Ju Düütske Knippe wol deerbie dät Hild inne Hounde häbe. NYSE Euronext roate ju Äntskeedenge oun n Ättermiddai in New York bikoand.

Do Aktionäre fon do ätter Knippenwäid loodigere Frankfurtere wolle as ferwachted säkstich Prosänt fon dän näien Bidrieuw hoolde, dät sin gjuchtelken Sit in do Niederlounde fiendet. Ju Düütske Siede kricht uk tjoon fon do 17 Steeden in n Ferwaltengsräid. Deerfoar staale do New Yorkere mäd Duncan Niederauer dän fäärme Boas fon dän Bidrieuw. Düütske-Knippe-Boas Reto Francioni wäd as ploand Foarsitter fon n Ferwaltengsräid.

Ousluut bit Eende fon’t Jier

Do bee Knippenbidrieuwere hieden fergeene Wiek hiere Touhoopesluutengs-Ferhonnelengen eepentelk moaked un deerbie uk al n Gruundsleek foar ju Touhoopesluutenge fäästlaid. Striedich waas bit toulääst ju Froage ätter dän Noome. Foarallen Politikere in do USA bistuuden ap een Bitoonenge fon New York as Symbol fon n amerikoansken Kapitalismus.

Bit Eende fon düt Jier skäl ju Touhoopesluutenge däin weese. Man deer mouten noch Aktionäre juust so as do skillernde Bihöörden in bee do Lounde toustimme. Ju uur do Knippen skillernde Bihöörde fon Hässen häd al een niepe Pröiwenge ounkändiged. Muugelk waas uk, dät een konkurrierjende Knippe n Juun-Bod foarlaid. Ap n Moundai hieden Baaleräien uur een muugelke Offerte fon ju Chicagoer CME Group ju Ruunde moaked.

Wälle: dnews.de