Schlagwort-Archiv: Unnersäikenge

Giraffen konnen swimme

ALBERTA – Wan een Giraffe in’t Woater faalt, is dät Diert inne Loage, sik uur Woater tou hoolden.

Dät häbe kanadiske Wietenskuppere biwiesd. Giraffen wuden truch hiere loodige Faanderbeene un Skulleren in’t Woater n bitje ätter foare faale. Deertruch moasten do Dierte hieren Hoals in n uunnatüürelken Winkel ouknikke, um Omme tou hoaljen.

Uk wuden hiere Beene fermoudelk so djoop sinke, dät him ju Ströömenge inne Äi dät Lieuwend stuur moaked. Tros hiere uunkemoudige Position sunt Giraffen oaber inne Loage, dät Haud uur Woater tou hoolden un sik inne köilige Wäitegaid fääre tou biwäägjen.

„Uunbiholpen un instabil“

Do Unnersäikengen stomme uut n Computermodell fon Foarsker Donald Henderson fon’t Royal Tyrell Museum in Alberta. „Giraffen konnen swimme, man in’t Woater wieren jo uunbiholpen un instabil, skrift hie in ju amerikoanske Tiedskrift Scientific American.

Deeruur, af Giraffen wäil drieuwe konnen, wude apgruund fon hieren uungewöönelken Körperbau fuul skrieuwen. Do Dierte wuden in ju fräie Natuur noch sieläärge nit swimmend blouken wuden. Fuul Wietenskuppere geenen deeruum deerfon uut, dät do Dierte nit drieuwe kuudene. Dät Computermodell biwiest nu dät Juundeel.

Fon Bitjuudenge foar fangd heeldene Giraffen

Ätter Henderson is düsse Unnersäikenge fon groote Bitjuudenge foar ju Hooldenge fon fangde Giraffen. So nieme moonige Foarskere tou Uungjucht oun, do Dierte kuuden truch neen Äie af uur Woaterwaie truchkuume.

Dät Computermodell, mäd dät bireekend wude, af Giraffen swimme konnene, wäd gewöönelk nutsed uum hääruut tou fienden, af prähistoriske Dierte swimme kuuden.

Quelle: dnews.de