Schlagwort-Archiv: Wirtskup

Waareldhonnels-Groi litjer as fergeen Jier

GENF – Ätter een Woarskauenge fon ju Waareldhonnels-Organisation WTO wol die Waareldhondel bloot 6,5 prosänt groie. Dät is minner as do 14,5 prosänt in’t fergeene jier. Dät skrift ju WTO in hiere Waareldhonnels-Ättergjucht ju Tuunsdai in Genf publisiert is. Do ferwachtede 6,5 Prosänt sunt daach moor as die jierelke Groi fon in n Truchsleek 6 Prosänt twiske 1990 un 2008.

Rusk Äidgaas wäd moor un daach djuurer

Dät ruske Äidgaasunnerniemen Gazprom wol fon’t Jier 152 Millioarden Kubikmeetere Äidgaas insteede fon in’t foaren 140 Millioarden Kubikmeetere ätter Europa wai lääwerje.  Die Pries jee duusend Kubikmeetere skäl fon 308 Dollar ap 352 Dollar (258 Euro) stiege. Dät bigjuchtede ap n alften Februoar n Baaler fon dät Unnerniemen. Die Pries sticht, uumdät ju Konkurrenz in’t naie Aaste uk nit moor so fuul Oulje un Gaas förderje kon. So mouten do, wät jo uut dän Gruund pumpje, juurer ferkoopje. Un wan ju Konkurrenz uk juurer is, kon dät ruske Unnerniemen sik uk n haageren Pries ferlööwje un so moor Jäild fertjoonje.

Touhoopesluutenge twiske Düütske Knippe un NYSE Euronext?

NEW YORK – Ju Düütske Knippe („Börse“) un NYSE Euronext sluute sik toun Waareldgrootsten Knippenounbjooder touhoope.

Ju Düütske Knippe wol deerbie dät Hild inne Hounde häbe. NYSE Euronext roate ju Äntskeedenge oun n Ättermiddai in New York bikoand.

Do Aktionäre fon do ätter Knippenwäid loodigere Frankfurtere wolle as ferwachted säkstich Prosänt fon dän näien Bidrieuw hoolde, dät sin gjuchtelken Sit in do Niederlounde fiendet. Ju Düütske Siede kricht uk tjoon fon do 17 Steeden in n Ferwaltengsräid. Deerfoar staale do New Yorkere mäd Duncan Niederauer dän fäärme Boas fon dän Bidrieuw. Düütske-Knippe-Boas Reto Francioni wäd as ploand Foarsitter fon n Ferwaltengsräid.

Ousluut bit Eende fon’t Jier

Do bee Knippenbidrieuwere hieden fergeene Wiek hiere Touhoopesluutengs-Ferhonnelengen eepentelk moaked un deerbie uk al n Gruundsleek foar ju Touhoopesluutenge fäästlaid. Striedich waas bit toulääst ju Froage ätter dän Noome. Foarallen Politikere in do USA bistuuden ap een Bitoonenge fon New York as Symbol fon n amerikoansken Kapitalismus.

Bit Eende fon düt Jier skäl ju Touhoopesluutenge däin weese. Man deer mouten noch Aktionäre juust so as do skillernde Bihöörden in bee do Lounde toustimme. Ju uur do Knippen skillernde Bihöörde fon Hässen häd al een niepe Pröiwenge ounkändiged. Muugelk waas uk, dät een konkurrierjende Knippe n Juun-Bod foarlaid. Ap n Moundai hieden Baaleräien uur een muugelke Offerte fon ju Chicagoer CME Group ju Ruunde moaked.

Wälle: dnews.de